03 listopad, 2011

VI Sesja Rady Miejskiej – przyjęte uchwały

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

Na VI Sesji Rady Miasta, która odbyła się w piątek 28 października 2011 zostały m.in. przyjęte uchwały ws. zmian w budżecie na 2011 rok oraz określenia przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Obniżono również cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 

Czego dotyczą uchwały przyjęte na VI Sesji Rady Miasta Choroszczy? – Krótki przewodnik:

Uchwała Nr VI/65/2011 – w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok:

Zakłada zmniejszenie planu wpływów o łączną sumę 320 570 zł. Na tę kwotę składają się zmniejszone wpływy z: opłaty eksploatacyjnej (5 000 zł), opłaty adiacenckiej (90 000zł), gospodarki komunalnej (59 770 zł), podatku rolnego osób prawnych (3 800 zł), podatku od środków transportu od osób prawnych (10 000 zł), zwrotu utraconych dochodów (50 000 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (2 000 zł), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (100 000 zł).

Założono również zwiększenie planu wpływów o 331 014 zł. Na sumę składają się wpływy z: zajęcia pasa drogowego (3 200 zł), wpłaty odszkodowania (1 261 zł), usług i odsetek od nieterminowych wpłat w gospodarce nieruchomościami (20 090 zł), podatku od nieruchomości od osób prawnych (251 515 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (50 000 zł), nadpłaty w 2010 r. (4 948 zł).

Plan wydatków został zmniejszony o 388 545 zł, czyli o łączną kwotę z przedsięwzięć: budowy parkingu przed przedszkolem w Barszczewie z funduszy sołeckich (13 000 zł), remontu budynku M-GCK (56 300 zł), konserwacji zabytków (16 500 zł), opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (230 000 zł), budowy parkingu przy ul. Sportowej w Choroszczy (3 900 zł), przebudowy drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewicze (55 045 zł), przebudowy Rynku 11 Listopada (13 800 zł).

Uzyskane oszczędności w kwocie 395 680 zł zostały przeznaczone na: gospodarkę mieszkaniową (63 740 zł), wydatki administracyjne (30 000 zł), promocję (4 000 zł), OSP – 30 000 zł, pobór podatków (4 000 zł), dotację udzieloną przedszkolom spoza Gminy Choroszcz, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (78 000 zł), dowóz dzieci (180 zł), oświetlenie ulic (20 000 zł), modernizację oświetlenia ulicznego (41 300 zł), odłów psów (15 000 zł), energię w świetlicach (3 960 zł), kulturę (6 000 zł), sport (6 500 zł), boiska – Orlik (43 000 zł), kanalizację we wsi Porosły – aktualizacja dokumentacji projektowej (32 000 zł), projekt „Energia rozproszona odnawialna motorem rozwoju Gminy Choroszcz” (18 000 zł).

Przeniesiono w oświacie na kwotę 15 000 zł dotyczą SP Choroszcz, natomiast 10 000 zł przenosi się z Szkoły Podstawowej w Choroszczy do Zespołu Szkół w Choroszczy.

Dochody z tytułu wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu wyniosły 20 940 zł ponad plan. Środki te zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii oraz 20 140 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Otrzymana darowizna w kwocie 13 000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.

Przesunięcie terminów realizacji projektów („Wirtualny spacer”, „Piknik rodzinny”, „Renowacja nawierzchni trawiastej”) i brak możliwości pozyskania przeznaczonych na nie środków w 2011 roku spowodowało zmniejszenie plan dochodów o 38 843 zł, a planu wydatków o 35 534 zł.

Uchwała Nr VI/66/2011 – w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich:

Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Złotorii dotację celową w wysokości 3 500 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich kościoła, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podlaskiego pod numerem 578 z 27.12.1984.

 

Uchwała Nr VI/67/2011 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Choroszcz od 1 stycznia 2012 roku:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,30

zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,26zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli

1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) 0,35 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków sanitarnych.

Uchwała Nr VI/68/2011 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok:

Obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.(M.P. Nr 95 , poz.969) z kwoty 74,18 za 1 q do kwoty 55,64 zł za 1 q.

Uchwała Nr VI/69/2011 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (wchodzi w życie z dniem 1.01.2012):

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 530 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 990 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1100 zł,

2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 930 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1100 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1540 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 750 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1130 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1980 zł.

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 510 zł,

b) 900 zł,

c) 1030 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) 850 zł,

b) 1050 zł,

c) 1430 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 610 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) 1030 zł,

b) 1850 zł.

Uchwała Nr VI/70/2011 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych:

W oparciu o opinię Zespołu powołanego przez Radę Miejską w Choroszczy oraz w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku wybrano na kadencję 2012 – 2015 do orzekania w sprawach rodzinnych drugiego ławnika: Barbarę Wiszowatą.

Uchwała Nr VI/71/2011 – w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choroszcz w latach 2007 – 2012:

Czynnikami obniżającymi czynsz o 5% za każdy są: brak łazienki i wc, brak ciepłej wody, brak centralnego ogrzewania, brak wydzielonej kuchni, usytuowanie na poddaszu.

Uchwała Nr VI/72/2011 –w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz:

W celu przyznania stypendium powołuję się Komisję Stypendialną w składzie:

1) Józef Waczyński – przewodniczący;

2) Andrzej Winnicki – sekretarz;

3) Bożena Lenczewska – członek;

4) Tomasz Kraśnicki – członek;

5) Jolanta Stanisława Andruszkiewicz – członek.

Zmieniono również wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Uchwała Nr VI/73/2011 – w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok:

Przyjęto Programu współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Na  realizację zadań zawartych w Programie na rok 2012 w budżecie Gminy  planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  75 000 zł.

Ponadto na VI Sesji zostały złożone dwa wnioski formalne. Pierwszy  to wniosek o wygaszenie mandatu Rafała Łady. Wniosek zgłosił Aleksander Werpachowski. Drugi wniosek formalny dotyczący likwidacji Szkoły Podstawowej złożył Grzegorz Wacław Gereluk. Oba będą rozpatrywane podczas prac odpowiednich komisji Rady Miejskiej.

Informacje dot. uchwał oprac. na podst. Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Choroszcz

Wojciech Jan Cymbalisty

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "VI Sesja Rady Miejskiej – przyjęte uchwały"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń