02 paź, 2012

XII Sesja Rady Miejskiej – w skrócie

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

Na XII sesji podczas VI kadencji w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 w dniu 28 września 2012 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę ws. zmian w budżecie na 2012 rok oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Uchwalono również udzielenie  pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 5370 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w klasach „I” Szkół Podstawowych w gminie Choroszcz, przesiewowych badań wzroku i słuchu multimedialnym programem ,,Widzę i Słyszę’’ oraz przygotowanie wstępnych kwalifikacji do korekcji wad postawy z odpowiednimi zaleceniami.

Duże zainteresowanie wszystkich zebranych wzbudziły prezentacje multimedialne. Jarosław Danowski przedstawiał założenia projektu Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz oraz symulację opłacalności zamontowania kolektorów IV generacji– z przedstawionych wyliczeń wynika, że najszybciej inwestycja zwróci się w gospodarstwach domowych dogrzewających wodę za pomocą urządzeń elektrycznych (przy założeniu wzrostu kosztów energii o 5% rocznie) – w niecałe dwa lata, a w przypadku dogrzewania wody za pomocą pieców c.o. na ekogroszek – w ok. 6 lat. Warto zwrócić uwagę, że okres gwarancyjny na kolektory IV generacji to 10 lat, a ich przewidywana średnia żywotność to 20 lat.

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski zaprezentował możliwości, jakie niesie wprowadzony w ostatnich miesiącach System Informacji Przestrzennej, dzięki któremu mieszkańcy gminy i wszystkie osoby zainteresowane mogą łatwo odnaleźć liczne informacje adresowe, odnaleźć poszukiwane grunty czy sprawdzić, które działki gmina wystawiła na sprzedaż.

 

Zmiany podatków

Radni uchwalili stawki podatku od środków transportowych oraz od nieruchomości, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. – oba podatki podniesiono o wskaźnik inflacji, czyli o ok. 4%.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Choroszcz od ww. daty wynosić będą:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,47 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym 10,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli:

1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) 0,35 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków sanitarnych.

 

Inne uchwały

Rada Miejska poparła przekazanie jako darowizny nieruchomości gruntowej położonej

w obrębie wsi Złotoria oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 426 o pow. 0,05ha stanowiącej mienie gminne na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii na cele publiczne tj. zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Przyjęty zostało także jednolity tekst Statutu gminy Choroszcz, Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Radni uznali za bezzasadną skargi Rafała Łada z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz mieszkańców Porosł z dnia 29 sierpnia 2012 r. na działalność Burmistrza Choroszczy. W uzasadnieniu do uchwały stwierdzono:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – zwanej dalej u.s.o., sieć szkół publicznych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Realizacja powyższej dyrektywy pozostawiona została gminom, których rady upoważnione zostały na podstawie art. 17 ust. 4 u.s.o. do ustalenia w drodze uchwały planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Ustawodawca postulował przy tym, aby przy określaniu terytorialnych zasad budowania sieci szkół, zachowane były wymogi, o których mowa w art. 17 ust. 2 u.s.o., stosownie do którego odległość pomiędzy domem dziecka a szkołą nie powinna przekraczać 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych i 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Na podstawie delegacji ustawowej rada gminy wyznacza obwody terytorialne dla poszczególnych szkół w gminie, mając na względzie konieczność zapewnienia dzieciom jak najkrótszej drogi do szkoły.

Miejscowości Krupniki i Porosły zostały przyporządkowane do obwodu Szkoły Podstawowej w Choroszczy i Publicznego Gimnazjum w Choroszczy. W związku z tym, że odległości od miejscowości Krupniki i Porosły do powyższych szkół wykraczają poza odległości określone w art. 17 ust. 2 u.s.o. dzieci zamieszkujące w przedmiotowych miejscowościach winny mieć zapewnione warunki przewidziane w art. 17 ust. 3 u.s.o. celem zapewnienia pobierania nauki we wskazanych obwodach. W świetle tego przepisu, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka , przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Obowiązek ten jest wykonywany przez Burmistrza Choroszczy.

Przepis ten nakłada obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów, o ile dziecko uczęszcza do szkoły w obwiedzie, w którym mieszka. Potwierdzeniem tego są liczne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 6 stycznia 2010 r. (I OSK 1022/09) Sąd potwierdził, że „ustawodawca wyznaczając system szkół obwodowych i tym samym zapewniając dostęp do edukacji, miał jednocześnie prawo ograniczenia obowiązku bezpłatnego dowozu dzieci tylko do tych szkół. Ciężarem skutków finansowych wyboru przez opiekunów dziecka innej szkoły niż szkoła obwodowa nie można zostać obarczona gmina”. Sąd w powyższym orzeczeniu wprost stwierdził, że gmina nie może zapewnić bezpłatnego transportu dziecka do szkoły, poza obwód, w którym zamieszkuje.

Na uwagę zasługuje również pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażony w wyroku z dnia

5 września 2007 roku (sygn. akt. I OSK 835/07), w którym Sąd stwierdził, „że w obowiązujących przepisach ustawodawca nie przewidział sytuacji, aby gmina zwracała koszty przejazdu wtedy, gdy szkoła, do której dziecko uczęszcza położona jest bliżej od szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka” . W uzasadnieniu wyroku czytamy, że z treści art. 17 ust. 3 u.s.o. wynika w sposób nieulegający wątpliwości, iż odległość, której przekroczenie obliguje gminę do zapewnienia bezpłatnego transportu dotyczy wyłącznie drogi z domu dziecka do szkoły, w obwodzie której zamieszkuje, nie zaś do najbliższej geograficznie placówki. W konsekwencji, na gruncie takiego brzmienia przepisów art. 17 u.s.o. uprawnione jest twierdzenie, iż obowiązek zapewnienia

bezpłatnego transportu ciąży na gminie wyłącznie w zakresie zapewnienia dojazdu do szkoły, w obwodzie której dzieci objęte obowiązkiem szkolnym zamieszkują, wyznaczonej w systemie sieci szkół publicznych przez uchwałę właściwej rady gminy).

Możliwość dofinansowania dowozu dzieci do szkół musi wynikać wprost z obowiązujących w tym zakresie przepisów, gdyż organ władzy publicznej, wykonując zadania publiczne, jest obowiązany działać wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. organy władzy publicznej działają na podstawie i w graniach prawa, więc każde działanie władzy publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego. Ustawa nie przewiduje delegacji dla rady do modyfikacji zasad w zakresie organizowania transportu i opieki dla dzieci do szkół w postaci dowożenia dzieci do innego obwodu niż miejsce zamieszkania dzieci, czy zwrot kosztów dojazdów do szkoły innej niż obwodowa. W tych okolicznościach zorganizowanie przez Burmistrza Choroszczy dowozu dzieci z Porosł i Krupnik do Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku zagrożone byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych poprzez dokonanie wydatków, do których gmina nie jest uprawniona.

Reasumując, Burmistrz Choroszczy nie może organizować dowożenia dzieci do szkół, które leżą poza obwodami szkół określonymi przez Radę Miejską w Choroszczy. Dowóz, który był realizowany w latach ubiegłych wynikał z obowiązku dowiezienia uczennicy z Klepacz do Publicznego Gimnazjum w Choroszczy. Ponieważ trasa tego dowozu przebiegała obok SP nr 21, mogli z niego korzystać uczniowie z Porosł i Krupnik.

Jednakże w roku szkolnym 2012/2013 nie można skorzystać z tego rozwiązania, ponieważ uczennica z Klepacz zakończyła naukę w PG w Choroszczy.

Zaznaczyć również należy, że Burmistrz Choroszczy pismem Nr Or.III4424.89.2012 z 31.08.2012 r. udzielił wyczerpującej odpowiedzi i wyjaśnił stronę prawną zaistniałej sytuacji.

 

Uwaga: zmiana części okręgów wyborczych

Przyjęto uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i uchwały w sprawie podziału Gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku ze zmianą Kodeksu Wyborczego – polegającą na tym, że wszystkie okręgi wyborcze w wyborach radnych gminnych muszą być jednomandatowe – dotychczasowy okręg nr 11 obejmujący Klepacze i Turczyn został podzielony na dwa okręgi:  11 i 12 (poniżej pełen spis ulic wchodzących do poszczególnych okręgów). Jednocześnie obwód głosowania pozostał dla obu okręgów ten sam – mieszkańcy obu miejscowości nadal będą głosować w remizie OSP w Klepaczach. Jednocześnie radni zdecydowali, że Konowały – dotychczas tworzące wraz z Pańkami, Rogowe, Rogowem Majątkiem, Rogówkiem i Ruszczanami jeden okręg wyborczy – wejdą do okręgu nr 15 w obwodzie wyborczym nr 5, w skład którego wchodzą Kruszewo, Śliwno i Izbiszcze. Mieszkańcy Konował nie będą już głosować w Szkole Filialnej w Rogowie, ale w Szkole Podstawowej w Kruszewie.

Okręg nr 11: Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzi część miejscowości Klepacze (ulice: Cicha, Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, Krótka, Grzybowskiego. Letnia, Łagodna, Łąkowa, Mokra, Piaskowa, Podleśna, Poprzeczna, Przejazd, Równoległa, Spokojna, Sucha, Wąska, Wiosenna, Wodociągowa od Nr 38 i 41 do końca, Zagórna, Zaułek, Żwirowa).

Okręg nr 12: Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości : Turczyn i część miejscowości Klepacze (część ulicy Wodociągowej od Nr 1 do 36 i 39A, Brzozowa, Ciepła, Czaplińska, Dębowa, Kolejowa, Myśliwska, Nadrzeczna, Niewodnicka, Olchowa, Polna, Promienna, Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Świerkowa, Wierzbowa).

Ponadto Burmistrz Choroszczy i Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawili informację o przebiegu składania oświadczeń majątkowych w roku 2012 – obaj nie stwierdzili żadnych uchybień ww. procedurze.

 

Zapytania i wolne wnioski: drogi, komunikacja zbiorowa i wydatki

Najliczniejsze interpelacje i zapytania kierowane były w związku ze złym stanem gruntowych dróg – przede wszystkim – powiatowych oraz trudności skontaktowania się z firmą wykonującą wyrównywanie tychże tras. Niestety na sesji nie byli podczas sesji obecni ani radni powiatowi, ani przedstawiciele firmy. Zastępca Burmistrza Mirosław Zalewski apelował, by sołtysi monitowali bezpośrednio i niezwłocznie do zarządcy drogi – tj. starostwa, ponieważ taka forma interwencji jest najskuteczniejsza. Zwracano także uwagę na zakrzaczone pobocza dróg powiatowych, a radny Ireneusz Jabłoński zgłosił, że chodnik przy szkole w Złotorii rozpada się, podobnie jak przepust w kierunku Tykocina. Dodał też, że droga gminna z Babina do Sawina została poważnie uszkodzona przez podwykonawcę krajowej „8” a jej naprawa jest nieestetyczna i przypomina „lepianki”. Radny Piotr Tymiński podsumował stan drogi do Jeronik słowami: tam czołgiem trzeba jechać.

W wolnych wnioskach – składanych na zakończenie sesji – Bogdan Szerenos pytał o koncepcję budowy infrastruktury sanitarnej na ulicach Zastawie II i III oraz ul. Paca. Zgłosił również sugestię, by – jeżeli okaże się, że budowa kanalizacji nie będzie tam możliwa w najbliższych latach – wzmiankowany teren uznać za obszar zabudowy zagrodowej, by mieszkańcy mogli korzystać z programów budowy oczyszczalni przydomowych. Apelował także o zwiększoną troskę o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ponieważ akcje gaśnicze coraz częściej utrudniają niesprawne bądź poważnie uszkodzone hydranty. Zarząd Miasta – jak dowiedziała się “Gazeta…” będzie szukała rozwiązań w obu problemach.

 

Burmistrz Choroszczy w odpowiedzi na interpelacje wiele uwagi poświęcił na odpowiedź na zapytanie radnego Aleksandra Werpachowskiego ws. komunikacji zbiorowej do Paniek przez Rogowo. Wyjaśnił, że trwają rozmowy z kilkoma przewoźnikami, niemniej kwoty dofinansowania do trasy są bardzo wysokie – przy większej liczbie kursów oscylowałyby w kwocie ok. 300 tys. zł rocznie, a przy zaledwie dwóch kursach kosztowałyby ok. 60 tys. zł rocznie. Dodał, że najlepszym wyjściem byłoby pojawienie się przewoźnika, który obsługiwałby trasę bez gminnych dopłat.

Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie o los przedszkola w Rogowie zaznaczył, że zgodnie ze Statutem Szkoły działa oddział dla pięcio i sześciolatków, a w nowym roku będą poszukiwane środki na uruchomienie w Rogowie oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat – oczywiście pod warunkiem zebrania odpowiednio dużej grupy.

Burmistrz wyjaśnił także, że na boisku miejskim trawę odsiał wykonawca remontu płyty obiektu na własny koszt w ramach gwarancji. Zaznaczył też – w odpowiedzi na zapytania radnego Piotra Siemieniuka i sołtys Zaczerlan Róży Urban – że powstanie żłobka w Choroszczy zależeć będzie od środków, jakimi dysponować będzie w przyszłych latach gmina.

 

Świat wg PKS: Sienkiewicze w Oliszkach

Sołtys Sienkiewicz Andrzej Łukaszewicz poinformował, że PKS Białystok pomija zbudowany i oddany do użytku 2 sierpnia przystanek przy szosie kruszewskiej, a pasażerowie z Sienkiewicz są zawożeni aż do Oliszek i pouczani przez kierowców, że tam właśnie znajduje się przystanek Sienkiewicz. Burmistrz obiecał, że będzie interweniował w tej sprawie, zaznaczył jednak, że zmiana wewnętrznych danych przewoźnika może nieco potrwać.

 

Berling nie taki straszny, jak go IPN maluje

Radny Janusz Sidorowicz zdał sprawozdanie z konsultacji społecznych, jakie przeprowadził wśród mieszkańców domów przy ul. Berlinga w Choroszczy ws. ewentualnej zmiany nazwy tejże ulicy. Okazało się, że wśród czterech gospodarstw domowych nie było zwolenników porzucania dotychczasowego patrona – przede wszystkim w obawie o kłopoty z wymianą dokumentów, aktów własności etc. Przypomnijmy, że sprawę na poprzedniej sesji podniosła radna Beata Marlena Jeżerys, która powoływała się na list śp. Janusza Kurtyki prezesa IPN ws. dekomunizacji nazw ulic.

 

Na XII sesji Rady Miejskiej VI kadencji wszyscy zebrani złożyli hołd minutą ciszy niedawno zmarłemu Jerzemu Siemieniukowi – wieloletniemu radnemu i sołtysowi Barszczewa, społecznikowi oddanemu pracy na rzecz rozwoju choroszczańskiej małej ojczyzny.

 

Pełne teksty uchwał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

Zebrał, opracował i zrelacjonował: Wojciech Jan Cymbalisty,

frag. uchwał cyt. za: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "XII Sesja Rady Miejskiej – w skrócie"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń