29 sty, 2013

Działania wychowawczo – profilaktyczne podejmowane w I semestrze roku szkolnego 2012/13 przez pedagoga szkolnego Zespołu Szkół w Choroszczy

Zamieszczony przez: admin w: EDUKACJA|ZDROWIE

Z Zespołu Szkół w Choroszczy. 26.10.2012. Fot. W. CymbalistyGłównym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych. Pedagog szkolny w szczególności zajmował się:

 • rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • wspieraniem działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowaniem i koordynowanie zadań w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • oraz działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Działania pedagoga szkolnego Zespołu Szkół w Choroszczy realizowane były zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.  W I semestrze roku szkolnego 2012/13 podjęłam następujące przedsięwzięcia:

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

– stale czuwałam nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego, poprzez m. in. wypełnianie w każdym miesiącu arkusza kontroli frekwencji, podejmowanie działań w stosunku do uczniów opuszczających zajęcia szkolne, konsultacje z wychowawcami klas i dyrekcją, podpisywanie z uczniami kontraktów i zobowiązań. Współpraca w tym zakresie z rodzicami, zwracanie uwagi na konieczność ustawową prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego;

– diagnozowałam środowisko szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w szkole uczniów drugorocznych, sprawiających problemy wychowawcze, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Rozpoznawałam warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze poprzez rozmowy z uczniami i rodzicami na tematy dotyczące motywacji do nauki, organizacji nauki w domu – planowanie odrabiania prac domowych, proponowanie badań w przypadku uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze – jak sobie radzić z emocjami, stresem, w trudnych sytuacjach rówieśniczych czy rodzinnych. Zachęcałam uczniów do korzystania z oferty pozalekcyjnej, jaką oferuje nasza szkoła w celu zminimalizowania zaległości dydaktycznych, rozwijania umiejętności i zainteresowań kierunkowych oraz zachęcałam uczniów do korzystania z zajęć terapeutycznych;

– udzielałam porad nauczycielom, brałam udział w interwencjach pedagogicznych w przypadkach łamania regulaminu szkolnego. Wspomagałam wychowawców klas w przypadku pojawiających się trudności z poszczególnymi uczniami lub problemów sytuacyjnych.

W ramach zadań związanych z wyborem  kierunku kształcenia i zawodu:

– pozyskałam informację i sporządziłam (zgodnie z „Procedurą pozyskiwania informacji o kontynuowaniu nauki przez absolwentów gimnazjum”) wykaz absolwentów naszej szkoły kontynuujących naukę w szkołach  ponadgimnazjalnych. Przeprowadziła analizę wyborów edukacyjnych absolwentów naszego gimnazjum;

– realizowałam tematykę z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego w oparciu o opracowany przez siebie program „Zaplanuj swoją karierę” (uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej). W I semestrze przeprowadziłam szereg zajęć grupowych w klasach gimnazjalnych na temat planowania swojej przyszłości, poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, rozwijania zainteresowań, poznania preferencji osobowościowych wpływających na wybór szkoły i zawodu. W sumie przeprowadziłam 51 godzin lekcyjnych z zakresu wyboru szkoły i zawodu. Uczniowie klas licealnych uczestniczyli   w indywidualnych testach pt. „Kwestionariusz obszarów i  kompetencji zawodowych”, które były realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Świadomie wybieram przyszłość”. W zajęciach z poradnictwa zawodowego uczestniczyło dotychczas 231 uczniów gimnazjum i 11 uczniów liceum;

– opracowałam innowację pedagogiczną „Już dzisiaj pomyślę o swojej przyszłości”, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczna we wrześniu 2012 roku. Innowacja skierowana jest do uczniów gimnazjum i zostanie wdrożona w II semestrze b.r. Jej celem jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności określane jako przedsiębiorcze, a niezbędne do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, do planowania drogi edukacyjnej i zawodowej oraz podejmowania samodzielnych decyzji gospodarczych, edukacyjnych, zawodowych i życiowych;

– prowadzę Ośrodek Kariery w szkole. Oprócz zajęć grupowych w klasie oferuję młodzieży  konsultacje indywidualne, udzielam także informacji edukacyjno – zawodowej. Osoby chętne rozwiązują testy predyspozycji zawodowych. 

W zakresie  działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, klas, społeczności szkolnej: 

– przeprowadziłam ankietę w klasach I gimnazjum (metodą sondażu diagnostycznego) dotyczącą „Adaptacji uczniów w nowej szkole”. W ankiecie wzięło udział 99 uczniów klas I. Wyniki diagnozy omówione zostały na Zespole Wspierającym i przekazane wychowawcom klas I oraz dyrekcji wraz z wnioskami i rekomendacjami do dalszej pracy. Badanie ankietowe służyło poznaniu stopnia adaptacji i samopoczucia uczniów w  nowej szkole oraz pozwalało  wychwycić wady i zalety placówki dostrzegane przez młodzież;

– opracowałam kwestionariusz ankiety i przeprowadziłam badanie dotyczące bezpieczeństwa w szkole (także metodą sondażu diagnostycznego).  Ankieta była skierowana do klas II gimnazjum. Wzięło w niej udział 98 uczniów. Wyniki badania ankietowego będą udostępnione wychowawcom i dyrekcji po feriach zimowych;

– opracowałam i udostępniłam wychowawcom klas I kwestionariusz skierowany do rodziców uczniów. Dzięki niemu wychowawcy pozyskali pełne informacje o swoich uczniach oraz poznali oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczej w klasie.

W ramach działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli:

– opracowała priorytety wychowawczo – profilaktyczne na obecny rok szkolny dla poszczególnych poziomów klas. Priorytety te posłużyły do  opracowania przez wychowawców tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców;

– wspólnie z młodzieżą gimnazjalną oraz we współpracy ze świetlicą i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku realizuję projekt „Żyję zdrowo i kolorowo”.  Oparty jest on na ogólnopolskim programie „Trzymaj Formę”. Celem projektu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się. Uwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie w szkole Wiosennego Tygodnia Zdrowia i Bezpieczeństwa;

– zorganizowałam wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców, podczas której  omówiłam tematykę dotyczącą trudności okresu dojrzewania  oraz zaprezentowałam  prezentację multimedialną pt. „Bliżej siebie, dalej od…”. W spotkaniu uczestniczyło 38 rodziców;

– współorganizowałam Dzień Integracji klas I. Koordynowałam działania związane z prezentacją klas oraz opracowywaniem przez poszczególne zespoły klasowe „Portretu i kodeksu klasy”;

– zorganizowałam warsztaty prozdrowotne „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas III  gimnazjum.  Zajęcia były realizowane we współpracy z Stowarzyszeniem FAROS z Białegostoku. Uwrażliwiły młodzież na problemy i trudną sytuację chorych w realiach współczesnego świata;

–                      uczniowie klas I a, b, c, e brali udział w zajęciach adaptacyjno – integracyjnych pt. „Warto współpracować”. Każda z klas  uczestniczyła w dwugodzinnych zajęciach  warsztatowych, podczas których młodzież miała okazję do lepszego poznania siebie i lepszej integracji z klasą. Nabyła umiejętności komunikowania się w zespole oraz współpracy w zespole. Zajęcia te były znakomitą okazją do nawiązania bliższych relacji w grupie. W najbliższym czasie klasa I d także będzie uczestniczyła w w/w warsztatach. Zajęcia były realizowane we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku;

–                      koordynowałam przedsięwzięcia profilaktyczne: „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom” oraz „Szkoła Tolerancji”. Nasza szkoła w październiku 2012 roku została doceniona przez kapitułę przyznającą wyróżnienia i  uzyskała Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom” oraz Certyfikat „Szkoła Tolerancji”;

–                      przeprowadziłam cykl zajęć wychowawczych w klasie I a wg programu edukacyjnego „Szkoła Dobrego Wyboru”, celem których było kształtowanie postaw wolnych od używek i uzależnień. Kolejne klasy (zainteresowane bądź zgłoszone przez wychowawców) będą uczestniczyły w zajęciach w II semestrze;

–                      w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Człowieka zorganizowałam wraz z młodzieżą sesję informacyjno – plakatową pt. „nie ma dzieci, są ludzie”. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim uczestniczyłam w „Maratonie pisania listów” organizowanej przez Amnesty International, była to znakomita lekcja o prawach człowieka.

W zakresie organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym uczniom z uzdolnieniami );

– jako koordynator udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, wspomagam nauczycieli w działaniach związanych z organizowaniem pomocy, wnioskowałam do dyrekcji o powołanie zespołów  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla konkretnych uczniów (20 wniosków), opracowałam wykaz uczniów kwalifikujących się do udzielenia im pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wykaz uczniów klas III gimnazjum i liceum, dla których należy dostosować warunki i formy egzaminów zewnętrznych;

– uczestniczyłam w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Służyłam pomocą nauczycielom w opracowywaniu Kart Indywidualnych Potrzeb i Planów Działań Wspierających orazIndywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla poszczególnych uczniów ;

– w ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami zorganizowałam szkolenie warsztatowe  dla nauczycieli pt. „Dokumentowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. W szkoleniu uczestniczyło 22 nauczycieli.

W zakresie zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się   w trudnej sytuacji życiowej:

– współpracuję z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie objęcia  dożywianiem uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, typowaniem uczniów do otrzymania paczek okolicznościowych np. świątecznych, wyjazdów na obóz letni czy zimowy. Współpracuję także ze Szkolnym Kołem CARITAS w zakresie pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej (wyprawka szkolna);

Współpraca z instytucjami i organizacjami:

–                     współpracuję z:

 • Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Białymstoku (w zakresie edukacji prawnej i nadzoru kuratora sądowego nad nieletnimi);
 • Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Białymstoku, (konsultacje dla nauczycieli i rodziców , warsztaty dla uczniów);
 • Urzędem Miejskim w Choroszczy, uczestniczę pracach zespołu ewaluacyjnego projektu „Decydujmy razem”;
 • Komisariatem Policji, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy;
 • Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Białymstoku w zakresie programów promujących zdrowie.

Samodoskonalenie:

-obecnie kształcę się na kursie kwalifikacyjnym „Terapia pedagogiczna”. Ukończenie kursu  umożliwi mi prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zdobycie kwalifikacji   terapeuty pedagogicznego;

– uczestniczyłam w szkoleniu metodycznym „Konflikty są twórcze”;

– uczestniczyłam w warsztatach „Stabilność i praca”

– brałam udział w konferencji metodycznej „ Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” oraz „Trzymaj Formę”.

Nabytą na szkoleniach i kursach wiedzę i umiejętności wykorzystywałam podczas pracy z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami ( między innymi jako lider Zespołu Wspierającego, koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej, koordynator frekwencji, koordynator doradztwa zawodowego w szkole oraz wychowawca wspierający klasy IIc). W ten sposób wzbogacałam własny warsztat pracy, podnosiłam efektywność kształcenia i wychowania w szkole. Nowe umiejętności oraz kwalifikacje jakie uzyskam po ukończeniu kursu z terapii pedagogicznej wzbogacą i rozwiną dotychczasowe działania.

 

Propozycja na ferie:

 „Trening twórczego myślenia z elementami komunikacji interpersonalnej”, warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej;

Termin: 30 stycznia 2013 roku w godzinach: 10.00 – 12.00;

Miejsce: Zespół Szkół w Choroszczy.

Serdecznie zapraszam,

                                                                                                                                                                     Małgorzata Czulewicz

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Działania wychowawczo – profilaktyczne podejmowane w I semestrze roku szkolnego 2012/13 przez pedagoga szkolnego Zespołu Szkół w Choroszczy"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń