02 kw., 2013

Przewodnik po uchwałach przyjętych na XVI sesji

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

XVI sesja (26 marca 2013), fot. WJCRadni na marcowej sesji przyjęli wiele ważnych dla lokalnej społeczności uchwał. Dokonali zmian w pakiecie uchwał związanych z tzw. „rewolucją śmieciową” – gmina zapewni pojemniki na odpady, a mieszkańcy nie będą za nie dodatkowo płacili. Pojawi się też pojemnik na popiół, nie będzie natomiast osobnego pojemnika na makulaturę. Klienci Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. zapłacą od 1 maja 5 gr więcej za dostarczoną wodę i 14 gr więcej za odprowadzone ścieki. ZECWiK sp. z o.o. zbuduje w Porosłach kanalizację sanitarną. Rada Miejska prawie jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą inicjatyw lokalnych, która może istotnie zmienić szybkość budowy infrastruktury w małych wspólnotach mieszkańców zainteresowanych szybszym rozwojem i współfinansowaniem inwestycji. Poniżej zamieszczamy przewodnik po uchwałach przyjętych na XVI sesji Rady Miejskiej w Choroszczy 26 marca 2013 r.:

 

Uchwały nr XVI/155/2013 i nr XVI/156/2013 – zmiany w pakiecie uchwał związanych z tzw. „rewolucją śmieciową”

Dookreślono, że w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, w osobnym pojemniku powinien być składowany popiół. Jednym z najważniejszych zapisów jest przejęcie przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych.

Druga uchwała dotyczy zmian w uchwalonym w listopadzie 2012 Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz. Najważniejszą ze zmian jest zapis mówiący, że w żółtym pojemniku będą gromadzone tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, makulatura i papier, sam pojemnik będzie większy niż zakładały to wcześniejsze regulacje – jego minimalna pojemność zakładana jest na 110 litrów. Tym samym nie będzie osobnego pojemnika w kolorze niebieskim na makulaturę. Zwiększono do 0,5 kg ilość metali, jakie można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane w przypadku selektywnej zbiórki. Dla mieszkańców SMW-L ważny jest zapis o podwojeniu limitu dopuszczalnych odpadów – ma to ułatwić spełnienie wymogów selektywnej zbiórki, a tym samym pozwolić na korzystanie przez Spółdzielnię ze wszystkich przewidzianych przez radnych zniżek.

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Uchwały nr XVI/157/2013 i nr XVI/158/2013: podwyżki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. przyjęto nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców na terenie Gminy Choroszcz podłączonych do sieci wodociągowej Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągówi Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. w wysokości: opłata netto 3,05 zł/m3; opłata brutto 3,29 zł/m3. To wzrost o 5 gr za m3.

Nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców na terenie Gminy Choroszcz podłączonych do sieci kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – spółka z o.o. w wysokości: opłata netto 4,30 zł/m3; opłata brutto 4,64 zł/m3. Tym samym cena m3 wzrosła o 14 gr brutto.

Podwyżki Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy uzasadniał wzrostem cen energii wykorzystywanej do świadczonych usług oraz szeroko zakrojonym planem inwestycyjnym.

W jego ramach na ul. K. Baczyńskiego i na odcinkach al. Niepodległości w Choroszczy a ponadto w Porosłach ruszy budowa kanalizacji. Koszt przedsięwzięcia w Porosłach to 1,1 mln zł. Ta oczekiwana przez mieszkańców inwestycja pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w przyszłości terenów sąsiadujących z Porosłami miejscowości: Krupnik, Kolonii Porosły i Łysek.

 

Mieszkańców gminy korzystający z usług Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie również spotkały podwyżki – opłata za wodę od 1 kwietnia br. wynosi netto 2,17 zł/m3 – tj. brutto 2,34 zł/m3 (wzrost o 7 gr). Natomiast opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków to netto 3,74 zł/m3 – brutto 4,04 zł/m3 (wzrost o 3 gr).

 

Taryfy Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy obowiązują od 1 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku, a Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

 

 

Uchwała nr XVI/159/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Budżet po dokonanych zmianach zakłada dochody w wysokości 37 264 106 zł, w tym dochody bieżące – 29 964 989 zł i dochody majątkowe – 7 299 117 zł. Plan wydatków opiewa na kwotę 37 265 171 zł. W jej skład wchodzą wydatki bieżące – 28 554 417 zł i wydatki majątkowe – 8 710 754 zł.

Jedną z ważniejszych zmian jest zwiększenie wolnych środków o 341 123 zł i przeznaczenie ich m.in. na: realizację projektu upowszechnienia edukacji przedszkolnej „Lepiej w grupie niż w chałupie” (87 313 zł); projekt kładki/promu na rzece Supraśl (6 150 zł); przebudowę dróg w Klepaczach (37 625 zł); dokumentację na drogę w Ruszczanach (2 904 zł); dokumentację na drogę w Kościukach (3 148 zł), komunikację zbiorową (185 000 zł) i oświetlenie uliczne (3 983 zł).

Środki na oświetlenie uliczne w wysokości 28 858 zł znalazły się także w planie wydatków.

Warto dodać, że w sprawie zapewnienia na drodze do Orlika odpowiedniego oświetlenia wnioskował na sesji Wojciech Błaszko jako Prezes Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Narew” Choroszcz. Wniosek został umotywowany prośbami rodziców dzieci uczęszczających  na Orlik na zajęcia klubowe oraz decyzją członków M-GKS „Narew” Choroszcz z ostatniego posiedzenia.

 

 

Uchwała nr XVI/160/2013 jest ważna dla funkcjonowania funduszu sołeckiego w 2014 – radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok przyszły.

 

 

Uchwała nr XVI/161/2013 – Gmina Choroszcz zobowiązała się udzielić Powiatowi Białostockiemu pomocy rzeczowej w roku 2013 w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz do kwoty 156 000 zł.

 

 

Uchwała nr XVI/162/2013 – Gmina Choroszcz zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej dla obrębów Barszczewo i Oliszki do kwoty 20 000 zł.

 

 

Uchwała nr XVI/163/2013 zdecydowano, że choroszczański samorząd przyjmie dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 977842,95 zł z przeznaczeniem na zrealizowane na terenie Gminy Choroszcz w latach: 2008, 2009 i 2012 roku i nierozliczone przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na obszarze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Przypomnijmy, że w ramach programu zostało wykonane docieplenie budynku choroszczańskiego przedszkola.

 

 

Uchwała nr XVI/164/2013 – z  aglomeracji Białystok (wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 5/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Białystok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r., Nr 244, poz. 2383)) wskutek uchwały wystąpiły Jeroniki, Krupniki, Łyski, Sienkiewicze i Porosły Kolonia. Jak podkreślali przedstawiciele magistratu, zmiana nie utrudni budowy systemu kanalizacji na wskazanych terenach. Co ważne, o wystąpienie wsi z aglomeracji apelował białostocki magistrat.

 

 

Uchwała nr XVI/165/2013 określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

O projekcie, z którym małe społeczności wiązały duże nadzieje, pisaliśmy w ostatnim numerze „Gazety w Choroszczy”. Radni przyjęli uchwałę w zaproponowanym pod obrady projekcie. Przypomnijmy, że dzięki temu prawu lokalnemu gmina będzie mogła realizować ważne dla poprawy standardu życia inwestycje, które zainicjują bezpośrednio sami mieszkańcy i zadeklarują, że poniosą przynajmniej 20% łącznych kosztów przedsięwzięcia. Sposób oceny wniosków wskazuje, że preferowane będą nieduże inwestycje oraz te, które będą finansowane w znacznym stopniu przez inicjatorów. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wnioski o realizację inwestycji w przyszłym roku będzie można składać do końca czerwca 2013.

 

 

Uchwała nr XVI/166/2013 – radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2013 roku. Program będzie realizowany ze środków z tegorocznego budżetu. Gmina sfinansuje: odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich w schronisku; wykonanie sterylizacji i kastracji i zwierząt w schronisku; dokarmianie kotów wolno żyjących; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych lub odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania przepisów o ochronie zwierząt; przekazywanie zwierząt gospodarskich pod tymczasową opiekę właścicielowi gospodarstwa rolnego położonego we wsi Oliszki 30 i prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy.

 

 

Radni rozpatrzyli także skargi osób fizycznych na działalność Burmistrza Choroszczy. Za częściową zasadną uznali skargę dotyczącą realizacji likwidacji zagrożenia w postaci starej lipy rosnącej przy drodze w Jeronikach. Magistrat nie informował pisemnie na czas osoby wnioskującej o poczynaniach mających zapewnić wycinkę drzewa. Natomiast za niezasadne radni uznali trzy skargi na działania Burmistrza Choroszczy dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół w latach 2011-2012.

 

 

Więcej informacji o dziłanaich choroskiego samorządu w najbliższym numerze “Gazety…”. Teksty uchwał, jakie przyjęła Rada Miejska, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: http://um-choroszcz.pbip.pl.

 

WJC

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Przewodnik po uchwałach przyjętych na XVI sesji"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń