06 Gru, 2013

Wieści z sesji

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

sesja 29.11.2013W piątek 29 listopada na XXI sesji Rady Miejskiej bieżącej kadencji radni przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Przyjęte zostały także stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych, jakie będą obowiązywały w 2014 r.

Stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,71 zł od 1 m2 powierzchni (wzrost o 2 gr),

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni (wzrost o 9 gr),

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,27 zł od 1 m2 powierzchni (bez zmian),

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o grosz),

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 49 gr),

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 26 gr),

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 10 gr),

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 12 gr),

3. od budowli

1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian)

2) 0,35 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków sanitarnych. (bez zmian).

W równie niewielkim stopniu zmieniły się stawki podatku od środków transportowych. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony budynku przychodni przy ul. A. Mickiewicza w Choroszczy obecnym najemcom. Dotychczas umowy były na czas określony. Burmistrz Choroszczy zapewnił radnych, że umowa będzie obwarowana klauzulami, które mają chronić interesy gminy i jej mieszkańców. Radni bez sporów przyjęli też uchwałę ws. lokalizacji przystanków w Złotorii i uchwałę ws. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, dodajmy, że planowana pula środków, jakimi będzie dysponował program to 30 000 zł.

Jest już dostępny projekt budżetu na przyszły rok (zob. BIP UM w Choroszczy)  oraz są dane GUS dotyczące średniej ceny żyta, będącej podstawą podatku rolnego. Radny Ireneusz Jabłoński apelował o obniżenie wysokości tego podatku na 2014 rok – czy tak się stanie zdecydują radni na budżetowej sesji pod koniec grudnia, jeżeli postulat trafi do porządku obrad.

Na sesji kontynuowana była debata o powołaniu nowej linii komunikacji miejskiej przebiegającej przez Krupniki i Barszczewo do Choroszczy. Przypomnijmy, że te rozwiązanie zaproponowali radni Beata Jeżerys i Piotr Siemieniuk. Pomysł chyba nie był początkowo zbyt dobrze przedstawiony, bo pojawiły się kontrowersje – zwłaszcza wywołane nazwą „103 bis”. Radny Tomasz Kraśnicki w obawie, że zmiany mogą dotyczyć przebiegu i częstotliwości cieszącej się dużą popularnością linii będącej jedynym systemem komunikacji zbiorowej między centrum Choroszczy a Białymstokiem, złożył pisemną interpelację o niewprowadzanie zmian, które mogą utrudnić dostęp mieszkańców Choroszczy do korzystania z linii 103.

Krytyczny głos wobec wprowadzenia nowego przewoźnika na szosę kruszewską zabrał sołtys Kruszewa. Adam Radłowski apelował, by radni brali pod uwagę, że Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały i Pańki mogą zostać pozbawione w efekcie zmian i rezygnacji PKS-u bezpośredniego dojazdu do Białegostoku. Dodajmy, że w sondzie dotyczącej korzystania z planowanej nowej linii komunikacji na stronie internetowej gazeta.choroszcz.pl blisko połowa z ponad dwustu oddanych głosów padła na odpowiedź „korzystałbym/korzystałabym bardzo często”. Na sesji nie padły informacje od BKM-u dotyczące wyboru kierunków podróży przez „klikających” pasażerów 103, co mogłoby pomóc w budowaniu strategii komunikacyjnej. Były za to wnioski, żeby podjąć rozmowy z PKS-em w celu dostosowania godzin kursów do rzeczywistego zapotrzebowania. Szczególnie ważna jest godzina porannego autobusu, który od poniedziałku do soboty dojeżdża do Białegostoku o 7:29 (godzina wg rozkładu), co – zdaniem wielu pasażerów – utrudnia dotarcie na czas do szkół i zakładów pracy.

Burmistrz w podsumowaniu dyskusji zaznaczył, że temat komunikacji wymaga rozwagi i nie należy działać pochopnie, ale poddać rzecz publicznej dyskusji. Nadmienił, że wstępnie były poruszane trzy warianty zmian:

– przeniesienie trasy 103 z ul. A. Mickiewicza na al. Niepodległości,

– uruchomienie dodatkowej linii komunikacji miejskiej przez Barszczewo,

– przedłużenie 103 do Żółtek.

Dodał również, że planowane przez Białystok zbudowanie pętli autobusowej na granicy miasta mogłoby także wpłynąć na możliwości komunikacyjne i obniżyć wielusettysięczne koszty, które w ostatnich latach wzrosły. W tym roku gmina dopłaca też do funkcjonowania linii 107 dojeżdżającej do Klepacz. BKM zakwalifikował kurs do II strefy, co wiąże się też z wyższymi kosztami dla pasażerów.

Radni zmienili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Turczynie, Lyskach i Choroszczy. Tu także pojawiły się spory, ponieważ część zmian dotyczyła terenów na Zastawiu, które zmieniały przeznaczenie na przemysłowe. Na sesji wypowiadali się przeciwnicy i zwolennicy przekształcenia tego terenu. Po długotrwałej dyskusji radni niejednomyślnie dali zielone światło inwestycji.

Wiele uwagi radni poświęcili kwestii wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. Radny Ireneusz Jabłoński zgłaszał liczne zastrzeżenia dotyczące inwestycji i jej funkcjonalności. Tomasz Kraśnicki odczytał wyniki kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną a dotyczącej  inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych”. Wśród wniosków znalazł się m.in. o niezależną ekspertyzę, do którego przychylił się Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, zaznaczając, ze należy sprecyzować pytania, na które ma odpowiedzieć ekspert. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji za ok. milion złotych zbudowano 68 przydomowych oczyszczalni na wsiach na działkach zagrodowych. Czas gwarancji to 3 lata.

Rada Miejska odrzuciła skargę mieszkańca Oliszek na Burmistrza Choroszczy. Skarżący zarzucał bezczynność wobec faktu załatwiania w Oliszkach przez krowy potrzeb fizjologicznych na gminnych drogach, ponadto kością niezgody był rozrzucany na polu obornik i wylewana gnojowica. Magistrat zbadał sprawę i nie znalazł uzasadnienia dla skargi. Ponadto rolnik – posiadacz krów otrzymał zalecenia pokontrolne od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Warto dodać, że chociaż chów niskościółkowy od lat budzi kontrowersje, nic nie zapowiada odejścia państwa od jego promowania. Dlatego zamieszkiwanie na terenach wiejskich nierozerwalnie wiąże się z występowaniem od czasu do czasu wątpliwej jakości zapachów i wędrujących tu i ówdzie stad. Z pewnego źródła nasza redakcja dowiedziała się, że wzmiankowany rolnik odbył z krowami rozmowę, w której postulował, aby zachowały większą kulturę na spacerach. Niestety na odpowiedź krów będzie musiał poczekać do wigilii – wtedy okaże się, czy z mlekodajnych czworonogów pozostanie nadal takie bydło.

Na sesji zostały także przedstawione wyniki realizacji zadań oświatowych i informacja przedstawicielki Stowarzyszenia N.A.R.E.W. o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych przez rolników i osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

Radni zgłaszali liczne wnioski infrastrukturalne, w tym dotyczące uzupełnienia oświetlenia przy ulicach Wojska Polskiego i Batalionów Chłopskich (zgłosił Jacek Dąbrowski), odnowy rowów melioracyjnych przy drodze powiatowej Rogówek – Majątek Rogowo i odkrzaczenia poboczy powiatowych traktów (wnioskował Aleksander Werpachowski). O naprawę drogi Złotoria – Pawule wnioskował Ireneusz Jabłoński, a o wycinkę krzaków przy drodze Konowały – Izbiszcze apelował Ryszard Sokół.

Była też debata o zakończonym wojewódzkim konkursie dotacyjnym budowy dróg lokalnych (tzw. schetynówek). Przypomnijmy, że choroski samorząd zgłosił bez powodzenia na konkurs projekt budowy drogi gminnej w Żółtkach. Wcześniejszym priorytetem była droga powiatowa Porosły – Krupniki, ale ten projekt nie uzyskał poparcia powiatu. Nie wywołał entuzjazmu głos przedstawiciela powiatowej rady stwierdzający, że nie należy być pazernym, bo gmina Choroszcz jest i tak na drugim miejscu pod względem środków przeznaczonych przez starostwo na remont i budowę dróg. Poruszane były także inne sprawy, niekiedy też dość błahe, co wywołało apel radnego Grzegorza Gereluka o zwracanie się z drobnymi interwencjami bezpośrednio do magistratu.

Na sesji Burmistrz przedstawił podziękowania, jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z samorządowym wsparciem dla stacji paliw w Złotorii, która obroniła przed GDDKiA wyjazd na Ósemkę. Były też podziękowania mieszkańców za budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie I , a Piotr Tymiński dziękował za uporządkowanie pobocza przy ul. Piaskowej opodal cmentarza.

Radni i przewodniczący zarządów osiedla wnioskowali też, by mieszkańcy Choroszczy mogli skorzystać z funduszu obywatelskiego. Wstępnie środki, jakie mogłyby trafić na ten cel oszacowano na 20 000 zł. Fundusz byłby formą zbliżoną do funduszy sołeckich i zasilałby podobne niewielkie a pożądane przedsięwzięcia.

Jak potoczą się dalsze losy tej inicjatywy i pozostałych przytoczonych w tekście przedsięwzięć – o tym wszystkim przeczytacie na stronie internetowej gazeta.choroszcz.pl i w następnych wydaniach papierowych. Zapraszamy do lektury!

z przebiegu obrad wieści wybrał i opracował

Wojciech Cymbalisty

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy um-choroszcz.pbip.pl.

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Wieści z sesji"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń