09 sty, 2014

Sesja Rady Miejskiej z 30.12.2013 – relacja

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

sesja 30.12.2014Strażnica OSP przy ul. Dominikańskiej 22 w Choroszczy była miejscem obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Radni przyjęli m.in. budżet na 2014, zdecydowali o obniżeniu podatku rolnego, obniżeniu inkasa i wprowadzeniu nowych, wyższych diet dla sołtysów. Debatowano po raz kolejny o funkcjonujących w gminie systemach komunikacji. Relacja z obrad poniżej.

Przed głosowaniami Burmistrz poinformował m.in. o ostatnich inwestycjach tj. kontynuacja remontu sali widowiskowej  w M-GCK, postawieniu nowych lam ulicznych w Sienkiewiczach, Gajownikach i jednej w Jeronikach, o wynikach ostatniego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych (nie została sprzedana żadna z oferowanych działek) oraz o zakończeniu budowy sieci internetowej w ramach programu Narwiański Internet Równych Szans. Ponadto zakupiona została kostka na część parkingu przy klasztorze i kościele w Choroszczy oraz został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż kolektorów słonecznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida poinformował, że w czasie od listopadowej sesji wpłynął list mieszkańców osiedla przy lesie w Porosłach z pozytywną opinią dotyczącą przedstawionego przez magistrat projektu odpływu wody opadowej.

 

 

Debata o komunikacji w gminie i inne interpelacje

 

Radni dyskutowali obszernie na temat trybu i czasu składania projektów uchwał. Działo się tak z powodu zgłoszenia ad hoc pod obrady projektu uchwały Klubu Radnych Gminy Choroszcz Ponad Podziałami dotyczącej obniżenia diet w Radzie Miejskiej. Ze względu na niezachowanie trybu (wymóg tygodniowego odstępu między złożeniem tekstu a sesją, jak stwierdził obecny na obradach radca) projekt nie wszedł do porządku obrad. Natomiast przez wzgląd na pilny charakter (konieczność zamknięcia w kończącym się 2013 roku spraw finansowych) weszła do porządku obrad i została przyjęta zgłoszona przez Burmistrza uchwała ws. zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu (Nr XXII/212/2013).

Piotr Siemieniuk radny z KRGCPP wnioskował o pochylenie się Rady Miejskiej nad ideą uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej. Trasa wg radnych wnioskodawców (P. Siemieniuka i B. Jeżerys) miałaby połączyć Białystok, Krupniki, Barszczewo (centrum wsi) i Choroszcz. Propozycja, którą na miejscu wspierała delegacja mieszkańców Barszczewa, podzieliła radnych i sołtysów.

Na jednej szali znalazły się argumenty wnioskodawców i mieszkańców, potrzeba wcześniejszego dojazdu do Białegostoku, sprawnej komunikacji w weekendy i zintegrowanego systemu, który byłby przyjaźniejszy pasażerom niż obecny przewoźnik.

Na drugiej szali znalazło się pytanie, jak miałaby wyglądać komunikacja po uruchomieniu nowej linii. Obaw nie kryli mieszkańcy m.in. Kruszewa, Izbiszcz, Konował, Śliwna, Rogowa, Rogowa Kolonii i Kościuk, którzy za pośrednictwem radnego Aleksandra Werpachowskiego wystosowali wniosek o odstąpienie od wprowadzenia na szosę kruszewską nowej linii. Argumentowali, że komunikacja miejska na części trasy Białystok-Kruszewo spowodowałaby wycofanie się białostockiego PKS-u i odcięcie miejscowości od komunikacji zbiorowej. Wnioskowali też o zmianę części kursów z Izbiszcz tak, by dojeżdżały do Choroszczy. Sołtys Kruszewa Adam Radłowski po raz kolejny apelował o zachowanie obecnego systemu komunikacji do Kruszewa, zaznaczając, że wprowadzenie nowego przewoźnika do Barszczewa może doprowadzić do upadku obecnej linii PKS-u. Aleksander Werpachowski proponował takie przesunięcie porannego połączenia w dni robocze, by docierało do Białegostoku wcześniej.

sesja 30.12.2013

Dyskutowano także, ile kosztowałaby linia i skąd znaleźć na nią środki. Radni wnioskodawcy proponowali oszczędności pochodzące z obniżenia diet. Prawdopodobnie kwota sięgałaby kilku -kilkunastu tysięcy złotych rocznie, a wydatek na nową linię to ok. 300 000 zł. Wobec tej dysproporcji część radnych uznała za populizm propozycję KRGCPP.

Burmistrz nie ukrywał, że wydatki na transport nieustannie rosną, w 2013 roku osiągnęły poziom aż 966 000 zł, na te sumę złożyła się dotacja do 103, 107 i linii Choroszcz – Pańki.

Radny Aleksander Werpachowski, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa podkreślał, że do kursującej do Kruszewa (przez centrum Barszczewa – red.) linii PKS-u gmina nie dopłaca, a do komunikacji miejskiej dopłacać będzie musiała.

Wielu radnych apelowało o dokładne zapoznanie się ze sprawą komunikacji i podjęcie decyzji już w 2014 roku. Bardzo ważna będzie precyzyjne ustalenie komunikacyjnych potrzeb mieszkańców – mogą w tej kwestii wykazać się wnioskodawcy i rady sołeckie. Dotychczas jedyną statystyką były wyniki trwającej kwartał sondy na naszej stronie. Z 279 oddanych głosów na pytanie Gdyby istniała linia komunikacji miejskiej z Choroszczy przez Barszczewo i Krupniki do Białegostoku, to korzystałbym/korzystałabym z niej: 129 było oddanych za opcją bardzo często, 39 głosów za odpowiedzią często, 33 za czasami, 31 głosów za nie korzystam z komunikacji miejskiej, 29 za wolę 103, 11 za rzadko, a 7 za bardzo rzadko. Jak będą wyglądały wyniki już nie wirtualnego badania zapotrzebowania komunikacyjnego mieszkańców Barszczewa, Krupnik i innych zainteresowanych miejscowości, dowiemy się w 2014 roku.

 

 

Będą konsultacje ws. komunikacji – zapowiada Burmistrz Choroszczy

 

Trzeba szukać złotego środka – powiedział „Gazecie w Choroszczy” Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz zapytany o komunikację zbiorową w gminie – przede wszystkim lepiej porozumieć się z PKS-em i przesunąć godziny kursów tak, by odpowiadały potrzebom mieszkańców, niż obarczać finanse gminne nowym stałym wydatkiem.

Warto w przypadku komunikacji szerzej spojrzeć na gminę. Prawdopodobnie na jednej nowej linii nie skończyłyby się wydatki gminy i trzeba byłoby utworzyć, w przypadku rezygnacji PKS-u, linię do Kruszewa – dodawał nasz rozmówca.

Burmistrz nie krył obaw o wysokość kwoty, na jaką wstępnie wyceniono linię wiodącą przez Barszczewo. Już dziś kwota dofinansowania do popularnej linii, jaką jest 103 przekracza 50% kosztów jej funkcjonowania. Być może kwota, jaką z budżetu gminy należałoby wygospodarować na linię wiodącą przez Barszczewo, wyniosłaby aż 90% całkowitych kosztów komunikacji na tej trasie – zaznaczał.

Dodał, że obok rozmów z BKM-em o warunki funkcjonowania trasy i przeliczenia różnych wariantów, w tym przesunięcia trasy 103 z ul. Mickiewicza na al. Niepodległości, niezbędne będą też konsultacje z mieszkańcami – Wbrew opinii publicznej nie chcemy nic robić, będą konsultacje ­– podkreślał Burmistrz.

 ***

Wróćmy do obrad. Radni przyjęli uchwałę (Nr XXII/207/2013) w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań (Nr XXII/208/2013). Została uchwalona także WPF na lata 2014 – 2017 (NR XXII/209/2013) i budżet na 2014 rok (Nr XXII/210/2013).

 sesja 2013.12.30

 

Budżet i inwestycje

 

Dochody budżetu ustalono w wysokości 35 950 894 zł, wydatki mają wynieść 36 301 644 zł. Deficyt budżetu w wysokości 455 224 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. Burmistrz Choroszczy referując projekt zaznaczył, że jest to budżet historyczny, bo ani złotówka nie będzie pochodziła z kredytów i pożyczek. Dodał, że inwestycje za łączną kwotę 10 mln zł stanowią aż 28% budżetu.

Wśród inwestycji największymi finansowanymi bądź współfinansowanymi z budżetu gminy będą:

Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz (projekt wyposażenia 380 budynków w kolektory słoneczne do podgrzewania wody) – łączne koszty to 6 946 836 zł, z czego 2 530 079 zł pochodzić będzie z budżetu gminy, a 4 303 135 ze środków UE.

 

Kanalizacja sanitarna w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy (część osiedla z domami jednorodzinnymi) – łączny koszt to 900000 zł, z czego 455224 zł to wkład gminy pozyskany z wyemitowania obligacji, a 90000 zł to kwota, jaką na inwestycję wpłacą mieszkańcy osiedla.

W ramach inwestycji zostanie zbudowany kanał magistralny z wlotem na ul. Sienkiewicza przebiegający wzdłuż ulic Rumiankowej i 3 Maja w stronę ul. Mickiewicza. W sumie dzięki 1600 metrom kanału magistralnego powstanie solidne zaplecze do dalszej rozbudowy w przyszłych sieci kanalizacyjnej na osiedlu tak, by objęła również ulice Konwaliową i Chabrową. Magistrat szacuje dalszą część inwestycji na ok. 300 – 400 tys. zł.

 

Tu warto dodać, że nie jest to jedyna duża inwestycja w infrastrukturę sanitarną w gminie, bowiem gminna spółka – Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – ma w tegorocznym planie inwestycji budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Porosłach. Obecnie projekt czeka na marszałkowską dotację.

 

Budżet nie zakłada środków na większe inwestycje drogowe, ale na mniejsze i owszem, tak. 30000 zł przeznaczono na budowę utwardzonego parkingu przy klasztorze i kościele – inwestycja realizowana jest w ramach współpracy i przy współfinansowaniu z parafią. Na projekt przebudowy drogi w Ogrodnikach wydane zostanie 5 696 zł, a na utwardzenie drogi w Złotorii 19 266 zł.

 

Wykup gruntów ma kosztować 190 000 zł. Kontynuowana będzie termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach za kwotę 6795 zł, a dokumentacja garażu OSP w Pańkach została wyceniona na 4800 zł. Za 5 tys. zł ma zostać zakupione wyposażenie dla gminnych jednostek OSP. Z kolei modernizacja świetlicy w Klepaczach ma kosztować 19485 zł, a budowa oświetlenia ulicznego 31864 zł.

 

Jedną z większych inwestycji, która bez wątpienia zwiększy możliwość korzystania z usług administracji samorządowej, będzie wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – inwestycja kosztować będzie 364013 zł, z czego aż 309411 zł pochodzić będzie z unijnej dotacji (RPOWP2007-2013), a tylko 54602 zł z budżetu gminy.

 

Kolejnym przedsięwzięciem – tym razem w sferze edukacji – będzie budowa plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy za 115450 zł. Dzięki niemu placówka oświatowa będzie lepiej dostosowana do potrzeb najmłodszych, sześcioletnich uczniów.

 

Warto dodać, że trwa program Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w kwocie 151115 zł w czasie trwania programu zostaną zakupione do szkół podstawowych w Choroszczy, Kruszewie i w Złotorii pomoce dydaktyczne oraz zostaną sfinansowane zajęcia pozalekcyjnych dla dzieci. Pełna oferta zajęć skierowana jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Są też zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – koło matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – jęz. obcy, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych odbywają się zajęcia plastycznie, muzycznie, literacko-teatralne, sportowe.

 

Wśród inwestycji na terenach wiejskich planowane jest ogrodzenie placu zabaw w Kościukach za 6150 zł, budowa wiaty w Dzikich za 9473 zł, ogrodzenie działki w Czaplinie – 6794 zł, plac zabaw z Żółtkach – 4 tys. zł. Budżet zakłada też dofinansowanie prac na boiskach w Łyskach (5 672 zł) i w Porosłach (14 349 zł).

 

 

Niższy podatek rolny, wyższe diety sołeckie, liczba komisji bez zmian

 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia przez gminę Choroszcz zimowego utrzymania dróg powiatowych (Nr XXII/211/2013). Program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2014 (Nr XXII/216/2013) został również pozytywnie przyjęty, podobnie jak plan pracy Komisji Rewizyjnej (Nr XXII/217/2013). Natomiast nie został przyjęty projekt uchwały zgłoszony przez KRGCPP dotyczący powołania doraźnej Komisji ds. Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.

 

Radni przyjęli inny projekt Klubu Ponad Podziałami w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok z z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 65,82 zł za 1 q. Skutkiem tej uchwały (Nr XXII/213/2013) jest obniżenie podatku rolnego o 5%. W bieżącym roku rolnicy za 1 hektar przeliczeniowy zapłacą 164,55 zł zamiast 173,20 zł. Podatek leśny nie został obniżony i wyniesie 37,63 zł za hektar lasu.

 

Blisko roczną debatę o wysokości diet sołtysów i przewodniczących osiedli zakończyło przyjęcie przez radnych uchwały nr XXII/215/2013. Od 2014 r. zryczałtowane diety miesięczne dla sołtysów oraz przewodniczącym zarządów osiedli gminy

Choroszcz wynosić będą 150 zł. Dotychczas diety wypłacane były za obecność na obradach Rady Miejskiej, a ich wysokość wynosiła 7% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska – w 2013 roku to 123 zł.

Miesięczna dieta według uchwały ma stanowić rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej w Choroszczy, zebraniach, spotkaniach w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, a także rekompensatę kosztów służbowych rozmów telefonicznych i dojazdów, dostępu do Internetu, zakupu materiałów biurowych oraz innych czynności związanych

z wykonywaniem funkcji sołtysa oraz przewodniczącego zarządu osiedla. W przypadku nieobecności na sesji Rady Miejskiej w Choroszczy lub na spotkaniu zwołanym przez Burmistrza Choroszczy wysokość diety o której mowa w § 1 ust. 1 zostanie pomniejszona o 30%.

Radni zdecydowali jednocześnie o obniżeniu inkasa z 9% do 7%, jakie sołtysom i przewodniczącym osiedli przysługuje za kwoty podatków osobiście zebrane.

 sesja 2013 opłatek

Sesję zakończyło spotkanie opłatkowe, w którym obok samorządowców gminnych i powiatowych wzięli udział m.in. Starosta Białostocki Wiesław Pusz, Komendant Komisariatu Policji oraz księża proboszczowie parafii rzymskokatolickich w Choroszczy, Złotorii i Niewodnicy. Zebrani zgodnie przełamywali się opłatkiem i składali życzenia.

opłatek sesja 2013

 tekst i zdjęcia

Wojciech Jan Cymbalisty

 

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Sesja Rady Miejskiej z 30.12.2013 – relacja"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń