02 lip, 2014

Dekada w Unii Europejskiej – cz. 3.

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

dekada w UEKontynuując tematykę przewodnią cyklu artykułów„Dekada w Unii Europejskiej”, zapoczątkowanych 8 maja 2014 r., dziś zaprezentujemy wszystko co zostało zrealizowane z dofinansowania unijnego w latach 2008-2010 na terenie gminy Choroszcz. Należy zaznaczyć, że w tym czasie najbardziej znaczące dla rozwoju naszej gminy, z których głównie pozyskiwano środki pieniężne, były trzy programy:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013, który Komisja Europejska zatwierdziła dnia 7 grudnia 2007 r., dawał zielone światło projektom, których głównym celem była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej (zakładano pomoc w sześciu obszarach strategicznych: transport, środowisko, energetyka, kultura, ochrona zdrowia i szkolnictwo wyższe).

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP), został stworzony, aby wspomagać rozwój województwa podlaskiego i niwelować różnice społeczno – gospodarcze w stosunku do reszty kraju. Służył wypełnianiu zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 i był spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 2007-2013 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. Program umożliwiał realizację projektów infrastrukturalnych i wspierających sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). RPOWP kładł mocny nacisk na poprawę innowacyjności, pobudzanie przedsiębiorczości oraz rozwój infrastruktury transportowej i turystyki. 9 listopada 2007 r. Uchwałą Nr 46/599/07 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego, a funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) programem pełnił Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie wewnętrznego regulaminu przygotowanego przez Zarząd, obowiązki Instytucji Zarządzającej sprawował Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje dwadzieścia dwa działania wdrażane w ramach czterech osi priorytetowych (priorytety zawarte w programie operacyjnym). Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 Działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie, a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Pierwszy z tych programów posłużył w 2008 r. realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”. Przeprowadzenie jej polegało przede wszystkim na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu o powierzchni 260m2, wymianie drzwi zewnętrznych i wrót garażowych. Zadanie pociągnęło za sobą wydatek łączny rzędu 67 008 zł, z czego 43 270 zł stanowiły środki pomocowe z Unii Europejskiej, a 23 738 zł wkład własny gminy.

W 2009 r. wykonano trzy inwestycje. Pierwszą z nich była „Przebudowa drogi na odcinku Fasty – Kol. Porosły w Gminie Choroszcz”, realizowana wspólnie z Gminą Dobrzyniewo Duże. Dofinansowanie zadania uzyskano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakres działań na obszarze gminy sprowadzał się do wykonania 930mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Koszt całkowity poniesiony na prace w granicach gminy Choroszcz wyniósł 910 994 zł, w tym 511 243 zł to dofinansowanie zewnętrzne, a 399 751 zł – środki własne gminy.

Droga Porosły Fasty

Drugim zadaniem inwestycyjnym prowadzonym w 2009 r. była Odnowa wsi Pańki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej. Środki w wysokości 371 014 zł pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Gmina Choroszcz z budżetu wyłożyła 289 101 zł. Zmodernizowano świetlicę wiejską we wsi Pańki, zagospodarowano teren wokół budynku, zbudowano plac zabaw dla dzieci oraz boisko piłkarskie, celem urozmaicenia możliwości spędzania czasu wolnego miejscowym dzieciom i młodzieży. Łącznie zadanie kosztowało 660 115 zł.

Pańki

Kolejną inwestycją była termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach. Dofinansowanie zostało przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zakres rzeczowy operacji obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 398 m2, ocieplenie stropodachu – łącznie 700m2, wymianę drzwi zewnętrznych i okien. Kwota brutto realizacji projektu wyniosła 205 929 zł, dofinansowanie unijne – 162 711 zł, zaś wkład gminy – 43 218 zł.

Klepacze

Rok 2010 obfitował w projekty realizowane przy udziale środków unijnych, zarówno w sferze inwestycji, kultury, jak i nauki.
Pierwsze zadanie inwestycyjne polegało na budowie kanalizacji sanitarnej w Żółtkach. W ramach działań wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC o średnicy 200mm i długości 1338,70mb., dwie przepompownie ścieków, kanał tłoczny PCV o średnicy 90mm, a długości 821,80mb, przyłącza w ilości 99 szt./298 mb z rur PCV o średnicy 160mm. Kwota projektu to 1 959 912 zł., w tym środki UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 205 687 zł, wkład gminy – 754 225.

Także przy finansowaniu z PROW wykonano kanalizację sanitarną w Klepaczach. Położono sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC o średnicy 200mm i długości 4132mb, zbudowano trzy przepompownie ścieków, kanał tłoczny PCV – łącznie 1786,4mb oraz przyłącza w ilości 126 sztuk. Inwestycja opiewała na 4 690 773 zł, w tym 2 881 519 zł stanowiły środki pomocowe z Unii Europejskiej, zaś 1 809 254 zł wkład gminy.

Barszczewo

W 2010 r. z dofinansowania z RPOWP zmodernizowano Przedszkole Samorządowe w Choroszczy (filia w Barszczewie). W ramach projektu wykonano remont budynku i adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na filię przedszkola samorządowego, wykonano ogrodzenie terenu wokół budynku oraz zakupiono wyposażenie szkolne i pomoce dydaktyczne. Inwestycja opiewała na 193 308 zł, w tym 150 595 zł stanowiły środki pomocowe z Unii Europejskiej, zaś 42 713 zł wkład własny gminy.

Oliszki

W tym samym roku, również z PROW, przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach (fot. wyżej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, pełniącego rolę centrum kulturalno – rekreacyjnego wsi. W zakres działań wchodziły: roboty remontowe dachu, ocieplenie budynku, remont toalet i pomieszczenia socjalnego, remont zbiornika szczelnego. Plac wokół świetlicy utwardzono z kostki polbruk, ogrodzono, postawiono także plac zabaw, altanę, zrobiono miejsce do grillowania oraz boisko sportowe. Kwota projektu to 261 360 zł., w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi 4 Leader: Odnowa i Rozwój Wsi; PROW na lata 2007-2013 – 160 672 zł, wkład gminy – 100 688 zł.

Poza działaniami inwestycyjnymi, w 2010 r. fundusze europejskie wykorzystano także na rozwój kulturalno – oświatowy gminy. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, pozyskano fundusze na wyposażenie ludowych zespołów śpiewaczych „Klepaczanki” z Klepacz i „Narwianki” z Kruszewa w regionalne stroje ludowe oraz zakup akordeonu niezbędnego do występów scenicznych.

NarwiankiOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stroje składały się z ludowych: bluzek, spódnic, kamizelek, zapasek oraz butów. Dokonano też zakupu elektrycznego akordeon, który po chwilę obecną jest wykorzystywany przez akordeonistę podczas koncertów. Zespoły wykorzystują stroje na licznych przeglądach, jarmarkach i festiwalach w Polsce i za granicą. Dotacja przyznana na ww. zakupy wyniosła 18 607,40 zł.

Na terenie gminy, w 2010 r. z unijnego programu „Młodzież w Działaniu” realizowano warsztaty dziennikarskie dla młodzieży pn. „Poznajmy się”. Projekt zakładał udział dwunastu młodych ludzi z Choroszczy w szkoleniach z zakresu dziennikarstwa, przygotowujących do zwalczania stereotypowego nastawienia wobec osób wykluczonych społecznie. Po szkoleniach młodzież sporządzała cykl reportaży o Choroszczy. Na zadanie pozyskano 2125,04 Euro.

W latach 2008 – 2010 r. w Szkole Podstawowej w Złotorii realizowany był program Comenius, będący częścią projektu „Uczenie się przez całe życie”, skierowany do nauczycieli i uczniów. „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) to program unijny w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przygotowany na lata 2007-2013. „Uczenie się przez całe życie” stanowił kontynuację założeń uprzednio funkcjonujących programów: SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Głównym celem programu był rozwój różnorakich form uczenia się przez całe życie, poprzez wspieranie współpracy systemów edukacji i szkoleń w krajach biorących udział w przedsięwzięciu. Comenius dawał polskiemu środowisku szkolnemu możliwość uczestniczenia w spotkaniach z uczniami i nauczycielami z innych krajów, przyjrzenia się szkolnictwu, nauce i stylowi życia w innych krajach. Uczestnicy projektu podnieśli także swoje kwalifikacje i podszkolili język. Dotacja na przeprowadzenie programu w Szkole Podstawowej w Złotorii sięgnęła 24 000 €.

W okresie od 1 września 2010 r. do 31.07.2013 r. w gminie Choroszcz realizowany był projekt „Lepiej w grupie niż w chałupie”. Dofinansowanie uzyskano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. POKL został stworzony, aby wspomagać następujące przedsięwzięcia i inicjatywy:
1. edukacja,
2. zatrudnienie,
3. integracja społeczna,
4. rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych,
5. rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
6. budowa sprawnej i skutecznej administracji wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa,
7. promocja postaw zdrowotnych wśród osób pracujących
8. doskonalenie zawodowe kadr medycznych.
Celem projektu „Lepiej w grupie niż w chałupie” było zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej, dzieci pochodzących z obszarów wiejskich i miejskich, występujących dotychczas na terenie Gminy Choroszcz. Grupą docelową w omawianym projekcie, były dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), zamieszkujące wsie: Złotoria, Kruszewo, Klepacze i ich bliskie okolice.

Kruszewo Przedszkole

Projekt obejmował także warsztaty dla rodziców i opiekunów prawnych tych dzieci. Realizacja operacji dała możliwość bezpłatnego pobytu przedszkolaków w organizowanych punktach przedszkolnych przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), bez podziału na grupy wiekowe, przy zapewnionym: wyżywieniu, ubezpieczeniu, wyprawce przedszkolaka (artykuły plastyczne, bloki, farby, kredki, papier kolorowy), opiece pedagogicznej i udziale dziecka w zajęciach dodatkowych (rytmika, taniec, zajęcia logopedyczne i nauki języka angielskiego). W ramach zadania zaadoptowano i wyposażono pomieszczenia, dostosowując je do potrzeb najmłodszych (meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video) oraz zakupiono wyposażenie placów zabaw.

Operacja była realizowana w okresie od 1 września 2010 r. do 31 lipca 2013 r., natomiast oszczędności dokonane przy dotychczasowych zakupach sprzętów i akcesoriów, pozwoliły na przedłużenie projektu do 31 lipca 2014 r. Całość działań kosztowała 1 520 108,32 zł, przy czym dofinansowanie wyniosło 1 443 608,32, a wkład własny gminy – 76 500,00 zł. Wysoka dotacja z Unii Europejskiej pozwoliła zorganizować zajęcia w punktach przedszkolnych łącznie 146 dzieciom z gminy Choroszcz (58 dzieciom w Kruszewie, 55 w Złotorii oraz 33 w Klepaczach).

Liczne inwestycje i działania prorozwojowe realizowane na terenie gminy Choroszcz w latach 2008-2010 przyczyniły się do zdobycia przez Burmistrza Choroszczy – Jerzego Ułanowicza trzech znaczących wyróżnień. Dwa lata z rzędu – w 2009 i 2010 roku Burmistrz Choroszczy został uznany i nagrodzony jako „Najlepszy Burmistrz 2009 roku” oraz „Najlepszy Burmistrz 2010 roku” w związku z odbywającym się ogólnopolskim konkursem „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2009” i „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2010”. Wyróżnienie jest przyznawane najskuteczniejszym w działaniach rozwojowych Burmistrzom, Wójtom i Prezydentom w Polsce, których rządy gwarantują rzetelne, sprawne i uczciwe funkcjonowanie samorządu.

 Fot. za: www.choroszcz.pl

 

Również w 2010 r. Burmistrzowi Choroszczy przyznano medal za zasługi dla rozwoju samorządu lokalnego. Okolicznościowy medal przyznał Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za wkład w rozwój samorządu lokalnego. Nagrody wręczono podczas kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP, Pełniącego Obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego, Wojewody Podlaskiego – Macieja Żywno i Marszałka Województwa Podlaskiego – Jarosława Zygmunta Dworzańskiego.

Izabela Oniszczuk

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Dekada w Unii Europejskiej – cz. 3."

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń