04 lip, 2014

Przewodnik po uchwałach 25. sesji Rady Miejskiej

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

sesjaNa XXV sesji Rady Miasta VI kadencji 26 czerwca w czasie blisko ośmiogodzinnych obrad radni m.in. rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (uchwała nr XXV/235/2014) oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Choroszczy (XXV/236/2014). Bez wątpienia ważnym wydarzeniem stało się uchwalenie budżetu obywatelskiego na 2015 rok dla miasta Choroszcz (XXV/241/2014) – to temat artykułu, który na naszej stronie będzie dostępny od poniedziałku 7 lipca.

DSC_0478 (661x800)

Zostały też wręczone przez Burmistrza Choroszczy wyróżnienia „Zasłużony dla Choroszczy” oraz nagroda – sztaluga dla Joanny Półkośnik (na zdj. obok) za zajęcie I miejsca w gminnym etapie konkursu „Kim Jesteśmy – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką” organizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski. Nagrodzony projekt nosi tytuł „Opowieść o Choroszczy”.

 

Obrady nie obyły się bez długotrwałych debat m.in. na takie tematy, jak inwestycje, mediacja ws. wspólnoty mieszkaniowej w Złotorii, założone przez powiat białostocki progi zwalniające na Zastawiu I. Radni z klubu Ponad Podziałami ponownie wnioskowali o progi zwalniające na ul. Powstania Styczniowego opodal choroskiego przedszkola i szkoły podstawowej. Burmistrz Choroszczy w odpowiedzi przytoczył wnioski z monitoringu miejsca w dniach 9 kwietnia – 29 maja br. w godz. 7:30 – 8:00, który wykonywali choroszczańscy policjanci.

Stwierdzili oni, że w obserwowanym czasie na ulicy brakowało miejsc parkingowych, ruch był znacząco spowolniony wskutek kilkukrotnego zwiększenia liczby pojazdów, a dzieci były w bezpieczny sposób wysadzane z autobusów. Nie zakończyło to jednak tematu, choć nie pojawiły się wnioski o progi zwalniające przed innymi placówkami oświatowymi.

Wobec ferworu dyskusyjnego, jaki ogarnął co poniektórych samorządowców, przysłuchujący się obradom obywatele chyłkiem opuszczali salę obrad. Nie udało nam się ustalić, czy debatujący tak zaktywizowali obywateli do natychmiastowego działania, czy raczej ich zdezaktywizowali do uczestnictwa w życiu publicznym na modłę stosowaną przez polityków krajowych. Doszło w efekcie do niecodziennej sytuacji, gdy w czasie uchwalania budżetu obywatelskiego oprócz Prezes Fundacji Choroszcz w działaniu na ławach dla mieszkańców nie było nikogo.

 

Niemniej sesja przyniosła jednak ważne dla mieszkańców uchwały, które poniżej streszczamy:

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (XXV/237/2014).

W planie dochodów znalazły się po zmianach m.in.:

– wpłata dywidendy – 30 000 zł

– refundacja robót publicznych – 22 000 zł

– pozyskane środki na rozbudowę remizy OSP w Klepaczach – 100 000 zł

– środki na wykonanie kanalizacji – 38 000 zł

Mniej o 288 072 zł niż planowano będzie kosztować budowa kanalizacji na części osiedla Wichrowe Wzgórza.

 

W planie wydatków znalazły się po zmianach m.in.:

– dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej w granicach wsi Kościuki – 25 000 zł

– budowa chodnika na odcinku między ul. Lipową i Akacjową w Choroszczy – 9 500 zł

– kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły – 20 000 zł

– kanał deszczowy w obrębie alei Niepodległości w Choroszczy – 26 000 zł

– remont drogi gminnej w miejscowości Ruszczany – 45 572 zł

– utrzymanie obiektów komunalnych – 12 300 zł

– modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy – 30 000 zł

– rada miejska – 3 000 zł

– rozbudowa remizy OSP w Klepaczach – 100 000 zł

– zakup wyposażenia do świetlic – 20 000 zł

– prace społecznie użyteczne – 8 000 zł

– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Choroszczy – 80 500 zł

– budowa kanalizacji w ul. Piaskowej i Glinianej w Klepaczach – 200 000 zł

 

Tegoroczny gminny budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– plan dochodów – 37 681 393 zł, w tym: dochody bieżące – 31 735 039 zł, dochody majątkowe – 5 946 354 zł

– plan wydatków- 38 848 962 zł, w tym: wydatki bieżące – 28 981 938 zł, wydatki majątkowe – 9 867 024 zł.

 

Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej ( XXV/238/2014) – Gmina Choroszcz zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę powiatową w Kruszewie do kwoty 10 000 zł oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w granicach wsi Kościuki do kwoty 25 000 zł.

 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych multimedialnym programem ,, WIDZĘ I SŁYSZĘ’’ w kwocie 4,5 tys. zł (XXV/239/2014).

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (XXV/240/2014) – z przyjętej na poprzedniej sesji kwoty 1,5 mln zł z wyemitowanych walorów będą finansowane nie tylko budowa I etapu drogi w centrum Żółtek i kanalizacji w części osiedla Wichrowe Wzgórza, ale też inne inwestycje gminne,

 

 

Uchwała w sprawie członkostwa gminy Choroszcz w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. (XXV/242/2014), dzięki której gmina będzie mogła w latach 2014-2020, podobnie jak w ubiegłych siedmiu latach, być beneficjentem części środków unijnego pochodzenia, jakie rozdysponuje ta organizacja pozarządowa.

 

Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz (XXV/243/2014). Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Choroszcz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – tj. 456 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski o stypendium szkolne składać należy do 15 września w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium może być udzielone w formach przewidzianych ustawą – do całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, kosztów udziału w innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, wycieczki szkolne.

Stypendium może także pokryć częściowo lub całościowo koszt zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, zakupu zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, stroju sportowego i obuwia sportowego i innych wymiennych w przyjętym regulaminie. Uchwała ma wejść w życie od 1 września br.

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy prowadzonego przez gminę Choroszcz (XXV/244/2014) – Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy prowadzone przez gminę Choroszcz zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 7:30 do godz. 12:30.

Opłatne w wysokości 1 zł za godzinę będą świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

Ta opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/ dziecka i potwierdzonych przez umowę cywilno-prawną pomiędzy rodzicami /opiekunami prawnymi/ a dyrektorem przedszkola.

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (XXV/25/2014) doprecyzowuje wzmiankowaną w tytule uchwały kwestię.

 

Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2014 r. (XXV/248/2014). Gmina wniesie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedź na skargę złożoną przez Wojewodę Podlaskiego na uchwałę Nr XXIV/233/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2014. Wojewoda zarzuca, że ww. program nie obejmuje:

– zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, poprzez brak wskazania konkretnego schroniska,

– opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poprzez jego ogólnikowość,

– zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, poprzez brak wskazania adresu lecznicy, która w oparciu o umowę świadczyć będzie usługi całodobowo.

“Rada Miejska w Choroszczy” – jak czytamy w uzasadnieniu odpowiedzi – “w całości wyczerpała zakres upoważnienia ustawowego poprzez uregulowanie wszystkich kwestii uznanych przez ustawodawcę za istotne. Gdyby ustawodawca chciał wprowadzić obowiązek szczegółowości programu w zakresie żądanym przez Wojewodę, wskazałby go wprost”.

 

W Klepaczach przybyły cztery nowonazwane ulice – Akacjowa, Jaworowa, Jesionowa i Strzelecka (XXV/247/2014) a w Choroszczy – Pałacowa, ulica wiodąca do Muzeum Wnętrz Pałacowych (XXV/246/2014).

Wysłuchano sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy z działalności za rok 2013 oraz przedstawienia informacji Kierownika M-G OPS w Choroszczy z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Choroszcz.

Obecnie ww. uchwały czekają na wejście w życie.

 

Wojciech Jan Cymbalisty

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Przewodnik po uchwałach 25. sesji Rady Miejskiej"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń