07 sie, 2014

Dekada w Unii Europejskiej – cz. IV

Zamieszczony przez: admin w: MIASTO I GMINA

dekada w UEOstatnie cztery lata szczególnie sprzyjały zdobywaniu przez gminę Choroszcz środków unijnych na wykonanie różnorodnych przedsięwzięć, toteż czwartą, przedostatnią część artykułu „Dekada w Unii Europejskiej” poświęcimy projektom prowadzonym w latach 2011-2012. Rok 2011 był czasem intensywnego pozyskiwania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, omówionego szerzej w poprzedniej części cyklu artykułów.

Jednym z największych projektów podjętych do realizacji w tym roku było „Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej”. W toku prowadzonego zadania wykonano roboty budowlane na budynku gospodarczym, budynku niskim oraz budynku wysokim świetlicy – przeprowadzając gruntowne remonty. Wybudowano parking dla samochodów, plac zabaw z ogrodzeniem, przyłącze kanalizacji sanitarnej, zbiornik szczelny i ustawiono kabiny sanitarne typu Toi Toi. Całość działań kosztowała 882 971 zł, z czego 450 000 zł stanowiło dofinansowanie unijne, a 432 971 zł środki z budżetu gminy Choroszcz.

Kolejnym zadaniem w 2011 r. był „Remont budynku mieszczącego świetlicę w Barszczewie – etap I”. W ramach działań wymieniono stare, zniszczone pokrycie dachowe budynku komunalnego oraz dokonano kompleksowej termomodernizacji, służącej zmniejszeniu zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej budynku. Operacja pochłonęła łącznie 338 138 zł, gdzie 143 567 zł pozyskano ze środków unijnych z PROW, natomiast 194 551 zł stanowiły środki własne gminy.

Barszczewo

2011 rok sprzyjał pozyskiwaniu środków finansowych z tzw. małych projektów, czyli działań przyczyniających się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze funkcjonowania konkretnej, tzw. Lokalnej Grupy Działania (Jest to pewien rodzaj sformalizowanego partnerstwa terytorialnego. Tworzony zazwyczaj na obszarach wiejskich. Zrzeszający przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru, wyznaczonego granicą gmin członkowskich. LGD działają na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Po akceptacji LGD przez samorząd województwa, może ona korzystać ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Choroszcz jest członkiem LGD N.A.R.E.W. z siedzibą w Turośni Kościelnej).

Małe Projekty, to też takie, które nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach działań tzw. osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, z której pozyskiwano środki zewnętrzne na przeprowadzenie dwóch wyżej wymienionych inwestycji. W omawianym roku przyznane dofinansowanie z małych projektów nie mogło sięgnąć więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji (kwalifikowanych czyli takich, które podlegają refundacji z funduszy unijnych; informację jakie wydatki podlegają zwrotowi określają odpowiednie przepisy odnoszące się tematyką do danego programu), a maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie mogła być wyższa niż 25 000 zł.

Jedną z pierwszych operacji osiągniętych przy udziale środków z ww. małych projektów był „Wirtualny i Realny Spacer po Gminie Choroszcz”. Dzięki dofinansowaniu unijnemu wydano trzy rodzaje ulotek promocyjnych, każdej po 2000 sztuk, aby podkreślić specyfikę gminy – jej lokalną kulturę, wspaniałe zabytki i atrakcje turystyczne oraz tradycyjne, regionalne produkty kulinarny. Ulotki są kolportowane nieodpłatnie na targach turystycznych, festynach krajowych i zagranicznych oraz przez Punkt Informacji Turystycznej w Choroszczy.

Ponadto, w związku z dotychczasową niską atrakcyjnością strony internetowej www.choroszcz.pl dla potencjalnych odwiedzających i turystów, w projekcie założono jej urozmaicenie poprzez stworzenie i zamieszczenie tzw. wirtualnej wycieczki po gminie Choroszcz. Wirtualny spacer został skonstruowany jako panorama trójwymiarowa najciekawszych: zabytków, atrakcji turystycznych, cyklicznych imprez i pięknej przyrody. Osoba oglądająca wirtualny spacer powoli przenosi się pomiędzy poszczególnymi, godnymi obejrzenia miejscami znajdującymi się na terenie gminy. Ponadto widz może oglądać zarówno otoczenie jak i sam zabytek, atrakcję, czy prześledzić przebieg danej imprezy kulturalnej. Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 16 543,50 zł, w tym 9 146,00 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Choroszcz wyłożyła 7 397,50 zł.

W 2011 r. podpisano także umowę na „Renowację Nawierzchni Trawiastej Stadionu Miejskiego w Choroszczy i Naprawę Dwóch Sektorów Trybun”. Przed wdrożeniem operacji nawierzchnia Stadionu Miejskiego w Choroszczy była w bardzo złym stanie. Trawa była pozbijana w kępy, przesuszona, a miejscami nie było jej wcale. Renowacja polegała na wnikliwej ekspertyzie stanu nawierzchni trawiastej (obejmującej analizę składu gleby, nasłonecznienia i stosunków wodnych, co pozwoliło na optymalny dobór zabiegów renowacyjnych i pielęgnacyjnych, składu mieszanki trawiastej i zakup właściwej, a ponadto dokładne określenie dawki i rodzaju nawozu niezbędnych do zastosowania po zakończeniu prac), nawiezieniu ziemi mineralnej i piasku płukanego oraz wysianiu odpowiednio dobranej specjalistycznej mieszanki traw boiskowych.

Wykonano także wertykulację, włókowanie, przesianie ziemi, oprysk chemiczny i nawożenie boiska zapobiegające szerzeniu się chwastów. Wykonawca robót stworzył harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych na kolejne miesiące po zakończeniu renowacji. Druga część operacji polegała na naprawie dwóch bocznych sektorów trybun, które zniszczone wiele lat temu, mogą znów służyć kibicom. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity operacji wyniósł 38 622,68 zł, w tym 20 060,00 zł to dofinansowanie unijne, a 18 562,68 zł środki gminy.

Pieniądze pozyskane z tzw. małych projektów w 2011 r. posłużyły też przeprowadzeniu pikniku rodzinnego pn. „Drzewo Rodzinne” w Pańkach dnia 13 maja 2012 r. Impreza przygotowana była przede wszystkim dla rodzin, a jej ideą przewodnią było zasadzenie „rodzinnego drzewa”, jako symbolu jedności rodziny i siły wynikającej ze współdziałania. Celem przedsięwzięcia było wskazanie roli rodziny, aktywizacja mieszkańców gminy oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Podczas festynu wystąpiły zespoły folklorystyczne Narwianki i Kalinka oraz zespół muzyczny Junior. Pomiędzy występami scenicznymi odbyło się plantowanie sadzonek.

Każda rodzina otrzymała bezpłatnie jedno drzewo, które mogła zasadzić na działce gminnej przy tamtejszej świetlicy wiejskiej. Strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach chętnie wspierali rodziny przy sadzeniu drzew, co spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Zorganizowano też rodzinny konkurs wiedzy o Choroszczy, w którym można było wygrać atrakcyjne nagrody. Projekt kosztował łącznie 12 010,10 zł. Dofinansowanie sięgnęło 7 819,70 zł, pozostałe 4 190,40 zł pochodziło z budżetu gminy.

W 2011 r., również w ramach małych projektów, podpisano umowę na „Budowę Placu Zabaw za Budynkiem Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy”. W ramach działań stworzono projekt zagospodarowania elementami zabawowymi, działki o numerze geodezyjnym 101/12 za budynkiem M-GCK w Choroszczy. Wykonanie projektu dało pewność racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni oraz uwzględnienia niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa – stref bezpieczeństwa (obszar wokół elementu zabawowego, w którym nie mogą znajdować się żadne przeszkody, zabawki, infrastruktura, itp.). Zakupiono i zamontowano: zestaw z wieżą i ślizgawką; huśtawkę dwuosobową; sprężynowiec; urządzenie ze ścianką wspinaczkową i gimnastyczną; urządzenie z balansującym mostkiem i dwoma podestami; karuzelę z ławeczką; domek ze stolikiem, dwoma ławeczkami oraz liczydłem; trzy ławki z oparciem; regulamin placu zabaw oraz kosz na śmieci.

plac zabaw Choroszcz (450x259)

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania nowego, bezpiecznego i ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Po stworzeniu ww. placu zabaw, okolice Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy stały się swoistym centrum rekreacyjno – sportowym miasta Choroszcz z ośrodkiem kultury, Stadionem Miejskim, obiektem „Orlik 2012”, placem zabaw i skwerem. Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci kosztowało 28 622,10, z czego 15 561,70 zł stanowił grant unijny, a 13 060,40 zł środki własne gminy.

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Choroszczy (M-GCK) w 2011 r. uzyskało wsparcie z Programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do organizacji dwóch niezwykle ciekawych imprez. Jedną z nich był doskonale wszystkim znany Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie (pomoc w wysokości 5 247,55 zł), który z roku na roku przyciąga coraz większe rzesze turystów z Polski. Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy, których motywem przewodnim był ogórek. Zwiedzający mieli również możliwość odwiedzenia stoisk lokalnych twórców i producentów. Drugą był tematyczny Festiwal Kapel Podwórkowych podczas Jarmarku Dominikańskiego (przyznana dotacja 10 029 zł). Wystąpiły na nim liczne zespoły z Podlasia, spośród których jury wyłoniło najlepsze i wręczyło nagrody w postaci bonów do spożytkowania w sklepie muzycznym.

Kadra Zespołu Szkół w Choroszczy w 2011 r. pozyskała kwotę 5 215 zł na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki i języka angielskiego uczniom Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy. Projekt „Edukacja drogą do sukcesu gminy Choroszcz” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 5 176 zł.

II etap inwestycji „Remont budynku mieszczącego świetlicę w Barszczewie” prowadzony był w roku 2012 r. Dofinansowanie z funduszy PROW na lata 2007-2013 w wysokości 170 939 zł pozwoliło zmodernizować instalację centralnego ogrzewania oraz elektryczną, wykonać remont łazienek i pomieszczeń na I piętrze budynku, postawić ogrodzenie działki. Wybudowano również boisko uniwersalne i parking vis a vis świetlicy. Całość robót wyniosła 323 491 zł. Gmina dołożyła 152 552 zł.

Bardzo potrzebną inwestycją rozpoczętą w 2012 r. była „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w Choroszczy”. Nastąpił demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana rur, grzejników, przewodów i zaworów termostatycznych. Ocieplono strop nad piętrem i strop nad piwnicą, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Projekt wyniósł 756 636 zł, z czego 594 143 zł to środki pomocowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaś 162 493 zł wkład gminy Choroszcz.

przedszkole

„Narwiański Internet Równych Szans” to innowacyjny projekt skierowany do trzydziestu dorosłych mieszkańców gminy Choroszcz, uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (10 osób zakwalifikowanych do programu) lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych (20 osób zakwalifikowanych do programu). Głównym celem projektu było zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego. Zakładano też poprawę umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, wzrost aktywności społecznej poprzez portal społecznościowy i zwiększenie kwalifikacji zawodowych partycypantów. Projekt bazował na sieci transmisyjnej, skonstruowanej w technologii radiowej, umożliwiającej dostęp do Internetu. Przeprowadzono czterdziestogodzinne szkolenie obejmujące: posługiwanie się sprzętem komputerowym i pakietem biurowym, technologię dostępu do Internetu, czy korzystanie z portalu społecznościowego.

www.nirs.eu

W ramach operacji zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Całość zainstalowano w świetlicach i bibliotekach w: Choroszczy (Miejsko-Gminne Centrum Kultury – 6 komputerów), Barszczewie (biblioteka mieszcząca się w budynku poszkolnym – 6 komputerów), Klepaczach (świetlica wiejska przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej – 8 komputerów) oraz Pańkach (świetlica wiejska przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej – 6 komputerów). Osprzęt był dostępny do użytkowania wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz w okresie prowadzenia projektu, a będzie jeszcze przez co najmniej 5 lat po jego zakończeniu. Wartość projektu to 507 552 zł, z czego 400 883,00 zł to grant z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki i Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 70 745,00 zł to dotacja z budżetu państwa, a 35 924,00 zł wkład gminy.

W 2012 r., z Małych Projektów, pozyskano środki na dwie operacje. Pierwsza z nich to „Budowa Placu Zabaw wraz z Ogrodzeniem we Wsi Zaczerlany”. Podobnie, jak w przypadku stawiania placu zabaw za budynkiem Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy, tu również działania rozpoczęto od projektu zagospodarowania działki o numerze geodezyjnym 97/11, na której plac zabaw miał powstać. Pozyskane środki pozwoliły na zakup materiałów niezbędnych do skonstruowania ogrodzenia działki siatką ogrodzeniową z czterometrową bramą wjazdową i metrową furtką, zamykanymi na klucz. Warto zaznaczyć, że ogrodzenie, zgodnie z założeniami projektu, zostało wykonane nieodpłatnie, pracą społeczną, przez mieszkańców wsi Zaczerlany. Specjalistyczna firma dostarczyła i zamontowała huśtawkę dwuosobową z siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i bujak – sprężynowiec. Ponadto zamontowano ławkę z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem placu zabaw. Docelowo działka 97/11 w Zaczerlanach ma stanowić centrum kulturalno – rekreacyjno – sportowe wsi Zaczerlany oraz miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności.

puchar ligi

Drugim projektem przeprowadzonym przy udziale środków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, była „Organizacja Rozgrywek Ligi Gminnej w Piłce Nożnej na Terenie Gminy Choroszcz”. Umowę podpisano w 2012 r., a wsparcie udzielono na 2013 r. Rozgrywki ligi gminnej sięgają początków lat ’70 XX wieku. Obecnie choroska liga gminna licząc 10 zespołów jest największą ligą na Podlasiu, a jej celem nadrzędnym jest popularyzowanie piłki nożnej, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Rozgrywki ligi gminnej obejmujmowały następujący cykl turniejów:

1. Turniej halowy – rozgrywany w lutym każdego roku przez dwa dni. Mecze odbywały się systemem każdy z każdym. W drużynie występowało 5 zawodników grających na boisku oraz 7 będących w rezerwie (regulamin pozwala na zgłaszanie jedynie 12 osobowych drużyn). Czas meczu wynosił 2 razy po 10min.

2. Turniej otwarcia sezonu – rozgrywany w kwietniu, jednego dnia, na 3-4 boiskach pełnowymiarowych. Drużyny wystawione w turnieju liczyły osiemnaście osób. Czas jednego meczu wynosił 2*20min. Drużyny grajły w dwóch fazach: eliminacyjnej i finałowej.

3. Mistrzostwo ligi – rozgrywki trwały pomiędzy majem, a październikiem każdego roku. Mecze rozgrywane były w kolejne niedziele w tzw. kolejkach, których ilość zależała od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju (np. przy 10 drużynach rozgrywanych jest 18kolejek meczy, tj. liczba drużyn odjąć 1, a wynik pomnożyć razy dwa – dwie rundy – mecz i rewanż, 18 kolejek po 5meczy daje łącznie 90 meczy). Mecze rozgrywane były 2*45min, na boiskach pełnowymiarowych. Rozgrywki odbywały się systemem każdy z każdym, mecz i rewanż (jeden mecz u siebie, drugi na wyjeździe u przeciwnika pierwszego meczu). Każdy mecz był sędziowany przez dwóch sędziów, gdyż te odbywały się na tzw. spalone. O zwycięstwie decydowała ilość punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę).

4. Jesienny puchar ligi – był rozgrywany w październiku i listopadzie. Mecze odbywały się na boiskach pełnowymiarowych i trwały 2*45 min. Stosowany był tu system rozgrywek pucharowych.

5. Turniej oldbojów – turniej był przeznaczony dla osób powyżej 36 roku życia i rozgrywany na boisku sportowym kompleksu „Orlik”. Mecze rozgrywane były przez dwa dni i trwały 2*15 min. Ilość meczy zależała – jak przy poprzednich turniejach – od ilości drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek.

Pozyskane środki unijne posłużyły dofinansowaniu wynagrodzenia sędziów głównych w każdym meczu, ubezpieczenia zawodników oraz nagród: pucharów, statuetek, piłek i medali dla trzech najlepszych drużyn każdego turnieju. Liga gminna w Choroszczy pozwala integrować lokalną społeczność, stanowi doskonałą zachętę dla dzieci i młodzieży do podejmowania starań na rzecz doskonalenia siebie, służy podnoszeniu poziomu własnej wartości. Rozgrywki pozwalają też budować sportowego ducha, odciągają od używek, integrują dzieci, młodzież i dorosłych i wpływają na poprawę kondycji fizycznej i stanu zdrowia. Łączny koszt operacji to 17 434,61 zł, z czego 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 11 713,89 zł pochodziło z dofinansowania unijnego (VAT nie jest refundowany w małych projektach i stanowi dodatkowy koszt beneficjenta), a 5 720,72 zł z budżetu gminy.

W 2012 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano 39 950,00 zł na „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz”. Łącznie 30 strażaków zostało przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bezpłatne zajęcia, składające się z części teoretycznej i praktycznej, odbywały się w terminie od kwietnia do czerwca 2012 r. Łączna wartość projektu sięgnęła 47 000,00 zł. 7 050,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

28 i 29.04.2012r. Choroszcz, Zajęcia teoretyczne w ramach realizacji projektu „Szkolenie ratowników OSP z gminy Choroszcz”  (5)

W 2012 r. Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Choroszczy pozyskało dotację w wysokości 5 280 zł z Programu LEADER na zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Nadnarwiański Folklor podczas Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie. W 2013 r. z tego samego źródła uzyskano 5 500 zł na I Turniej Sołectw Gminy Choroszcz oraz strefę zabaw dla dzieci podczas Jarmarku Dominikańskiego. Do turnieju przystąpiły reprezentacje 4 sołectw, rywalizując w takich konkurencjach jak np.: rzut kaloszem do celu, taczanie beczki czy obieranie ziemniaków na czas. Strefa zabaw dla dzieci, stanowiła natomiast pole działania dla zawodowych animatorów, którzy skutecznie zajmowali czas najmłodszym. Odbyły się liczne spektakle i zabawy, miało miejsce bajkowe malowanie twarzy oraz wiele innych atrakcji.

Dwa lata z rzędu, w dniach 20 lipca 2010 r. i 18 lipca 2011 r. w Warszawie miało miejsce wręczenie certyfikatów rankingu Gazety Rzeczpospolita – „Najlepsza Gmina Miejska Rzeczpospolitej”. W roku 2010 gmina Choroszcz zajęła V miejsce, a w 2011 została laureatem rozstrzygnięcia. Certyfikat jest przyznawany dorocznie przez Kapitułę Konkursową złożoną z przedstawicieli różnych instytucji i środowisk, którym zależy na rozwoju samorządności w Polsce.

Honorowane są jedynie najlepsze gminy, wyróżniające się dobrymi wskaźnikami określonymi przez redakcję Gazety Rzeczpospolita. Kapituła określa zasady i kryteria wyboru najlepszych jednostek samorządu, w zakresie gospodarności, realizowanych inwestycji, wykorzystania funduszy unijnych, czy dążeń do ciągłego podwyższania poziomu życia mieszkańców gminy.

DSCF1101 (329x450)W 2011 r. nasza gmina została również laureatem certyfikatu „Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2011”. Dnia 29.10.2011 r. w Warszawie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na Gminę Atrakcyjną Turystycznie. Podczas wielkiej gali „Polska Przedsiębiorczość 2011” doceniona została także nasza gmina, uzyskując status laureata II nagrody konkursu „Gmina Atrakcyjna Turystycznie” w kategorii Gmina do 15 000 mieszkańców. Organizatorem konkursu było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Związku Powiatów Polskich. Nagroda przyznana Gminie Choroszcz świadczy o jej nieprzeciętnych walorach turystycznych oraz wysokim standardzie świadczenia usług sektora turystycznego.

DSCF1098 (450x326)18 czerwca 2011 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala „Rzetelnych”, na której przyznane zostały Certyfikaty Programu „Rzetelni w Biznesie”. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych jednostek w zakresie: przedsiębiorczości (obszar „Rzetelni w Biznesie”), samorządności (obszar „Rzetelni dla Biznesu” gratyfikuje samorządy, które rzetelnie współpracują z przedsiębiorcami oraz partnerami biznesowymi, z zachowaniem terminowości i norm etycznych oraz służą swoim mieszkańcom nakierowując działania na rozwój regionu), medycyny („Rzetelni w Ochronie Zdrowia”) i instytucji o istotnym wpływie na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny („Rzetelna Instytucja”). Uczestnicy tego konkursu rywalizowali na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim (poziom europejski nie dotyczył samorządów). Laureatów wyłoniła Rada Programowa złożona z ekspertów ze świata biznesu i polityki, a także przedstawicieli instytucji sprawujących patronat nad Programem. Gmina Choroszcz zdobyła II miejsce jako gmina „Rzetelna dla Biznesu”.

DSCF1096 (325x450)Ponadto w 2011 r. Burmistrz Choroszczy – Jerzy Ułanowicz został nagrodzony wyróżnieniem „Samorządowy Menedżer Roku 2011 w województwie podlaskim”. Jest to nagroda specjalna, nadawana przez kapitułę konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, wójtom, burmistrzom i prezydentom za: innowacyjność przy promowaniu inwestycji; szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa oraz rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym, regionalnym i pozyskiwanie środków unijnych; kreatywne wykorzystywanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz podnoszenie jego poziomu edukacyjnego, a także inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.

Izabela Oniszczuk

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Dekada w Unii Europejskiej – cz. IV"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń