12 wrz, 2014

Dekada w Unii Europejskiej – cz. V

Zamieszczony przez: admin w: GOSPODARKA, FINANSE|MIASTO I GMINA

dekada w UE

Ostatnia część cyklu „Dekada w Unii Europejskiej zostanie poświęcona inwestycjom i przedsięwzięciom podjętym w roku 2013 oraz rozpoczętym lub planowanym do realizacji w roku 2014.

kolektor choroszcz 2014Ogromną w skali gminy i województwa była zapoczątkowana w 2013 r. przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP) inwestycja pt. „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę jakości powietrza na terenie gminy Choroszcz”. Projekt był skierowany do osób fizycznych, mieszkańców gminy Choroszcz zameldowanych na pobyt stały, posiadających na własność budynki mieszkalne oddane do użytkowania na terenie gminy. Projekt zakładał instalację jednego z trzech wybranych zestawów solarnych (kolektorów słonecznych; w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową) w 380 gospodarstwach domowych z dofinansowaniem 80% kosztów kwalifikowanych, ich zakupu i instalacji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w okresie realizacji projektu i jego trwałości (5 lat po jego zakończeniu). Montaże jeszcze trwają, m.in. zostaną dodatkowo zainstalowane na 7 budynkach użyteczności publicznej należących do gminy (Urząd Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Zespół Szkół w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, Filia Przedszkola Samorządowego w Łyskach, Filia Przedszkola Samorządowego w Barszczewie). Obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski zapewnił Urząd Miejski w Choroszczy.

 

Instalowany zestaw kolektorów słonecznych składa się z kolektorów płaskich, zasobnika na podgrzewaną wodę, układu pompowego, układu bezpieczeństwa, układu hydraulicznego, układu sterowania, izolacji oraz stelaży do mocowania kolektorów na budynkach (koszty związane z adaptacją pomieszczeń do potrzeb instalacji solarnych oraz dodatkowe roboty budowlane dostosowujące budynek stanowią koszt właściciela nieruchomości). Dominującym założeniem, przyświecającym wykonaniu operacji, było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na paliwa stałe i olej opałowy oraz wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy. Kolektory słoneczne posłużą do wytworzenia ciepłej wody na potrzeby bytowe gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Szacunki wskazują, że kolektory będą mogły wytworzyć rocznie ok. 779 100 kWh energii w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej. Nastąpi też zmniejszenie o około 298 ton emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, powstałych przy użytkowaniu pieców na paliwa stałe. Wszystko to powoduje, że obszar Zielonych Płuc Polski, w skład którego wchodzi m.in. nasza gmina, skorzysta na tej operacji znacząco. Z województwa podlaskiego 19 gmin zostało objętych wsparciem przy zakładaniu tzw. solarów, na łączną kwotę 35 mln zł (wartość wszystkich złożonych projektów to 49,6 mln zł). Projekt przygotowany przez naszą gminę opiewał początkowo na łączną kwotę 7 067 719,81 zł, a otrzymał wsparcie unijne w kwocie 5 274 181,71 zł. Była to najwyższa, spośród projektów przyjętych do realizacji, wartość przyznanej pomocy unijnej. Łączna wartość działań wyniosła 6 949 000 zł, w tym 5 274 000 zł stanowiły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Wkład własny mieszkańców gminy i budżetu gminy sięgnął łącznie 1 675 000 zł.

 

Rok 2013 r. przyniósł podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji „Kanalizacja sanitarna we wsi Porosły I etap”, zgodnie z założeniami projektu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dzięki dużemu dofinansowaniu wybudowano główną linię kanalizacyjną, kanały grawitacyjne i przepompownie, wstawiono też rury, przygotowując jednocześnie infrastrukturę do kolejnego etapu projektu.Porosły budowa kanalizacji Inwestycja pochłonęła 970 147,66 zł. Dotacja sięgnęła 723 456,24 zł, pozostałe 246 691,42 zł to wkład własny samorządu. Inwestycję z ramienia Urzędu Miejskiego w Choroszczy realizował Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy (ZEC).

 

15 marca 2013 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, władze gminy podpisały umowę na wykonanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) „Remontu świetlicy wiejskiej w Rogowie”. Zrobiono elewację budynku, wstawiono nowe obróbki wraz z instalacją odgromową, wymieniono pokrycie dachowe. Wyremontowano wnętrze budynku, w tym instalację wodno – kanalizacyjną. Kuchnię wyposażono w niezbędne meble. Wydatki całkowite projektu stanowiły 240 000,00 zł, dofinansowanie 104 474,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano 135 526,00 zł.

DSC_0006

 

W latach 2013 i 2014 w szkołach podstawowych w Choroszczy (wraz z filią), Kruszewie i Złotorii prowadzone były dwa projekty:

– „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz” – przewidywał zakup pomocy dydaktycznych i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci ze specyficznymi trudnościami, np.: w czytaniu i pisaniu. Wartość projektu to 151 130,30 zł. Dofinansowanie sięgnęło 100%;

– „Poznaję, rozumiem, wiem” – zakładał przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego
w e-learingu na platformie Moodle dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego, angielskiego i matematyki, logopedyczne oraz artystyczno – rytmiczne, liczne kursy, warsztaty i wycieczki krajoznawcze dla 252 dzieci. Koszty projektu sięgnęły 388 396 zł, gdzie dofinansowanie stanowiło 349 556,40 zł, a wkład własny 38 839,60 zł. Operacja trwa do 31 grudnia 2014 r.

W bieżącym roku rozpoczęto kilka inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, z których znacząca część nie jest jeszcze zakończona. W związku z powyższym, kwoty wskazane przy omawianiu kolejnych operacji będą danymi z umów przyznania pomocy lub umów partnerstwa i mogą ulec zmianie np.: w przypadku uzyskania niższej niż zakładana kwoty ofertowej w przetargu czy koniecznością wprowadzenia wcześniej nieprzewidzianych zmian zakresu działań.

 

Dnia 16 kwietnia 2014 r. zapoczątkowany został proces podpisywania umów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, gdzie jednym z beneficjentów był choroski ZEC. Umowa o przyznanie pomocy zakładała wspomożenie działań w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porosły – etap II”. Zgodnie z ww. kontraktem koszty całkowite inwestycji mogą sięgnąć nawet 2 530 299,17 zł. Kwota pomocy wyniosła 1 000 000 zł. Za sprawą II etapu przedmiotowej inwestycji powstanie 2300 metrów instalacji grawitacyjnej oraz 1300metrów tłocznej. Tym samym kanalizacja dotrze do 50 gospodarstw na terenie wsi Porosły. Zostaną też zbudowane dwie przepompownie ścieków. Zakończenie prac przewidywane jest w lutym 2015 r., wówczas poznamy rzeczywisty koszt wykonania zadania, koszt własny oraz faktyczną kwotę dofinansowania.

 W meczu z LZS-em Choroszcz Lambada wygrała 2:1. Fot. W. Cymbalisty

Podpisano umowę na zorganizowanie „Ligi Gminnej w Piłce Nożnej na Terenie Gminy Choroszcz”. Podobnie jak w roku 2013 r., także w tym roku, rozgrywki ligi w piłkę nożną są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wszystkie założenia realizacji operacji i prowadzenia rozgrywek pozostały niezmienione w odniesieniu do roku poprzedniego, jednak zmianie uległy przepisy, na mocy których gmina uzyskała nie 70, a 80% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych. Na organizację rozgrywek w roku 2014 gmina uzyskała środki w wysokości 14 070,80 zł. Koszt całkowity i wysokość wkładu gminy poznamy po zakończeniu operacji.

 

Zespół Szkół w Choroszczy w roku 2014 przystąpił do projektu „Szkoła z Klasą”, którego całkowita wartość wyniesie w sumie 549 651,20 zł. Za sprawą unijnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstała nowoczesna sala komputerowa i laboratorium językowe. Zakupione zostały środki dydaktyczne ułatwiające przyswajanie wiedzy, zorganizowane wycieczki oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne. Przeprowadzony będzie szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych do wyboru zarówno w Publicznym Gimnazjum, jak i Liceum Ogólnokształcącym w Choroszczy. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”. Dofinansowanie działań sięgnęło 481 731,20 zł. Wkład własny gminy w postaci niepieniężnej (wynajęcie sal i udostępnienia miejsca do realizacji projektu) został wyceniony na 67 920,00 zł.

 

Z początkiem 2014 r. w Śliwnie, w gminie Choroszcz, powstał nowy ogólnodostępny obiekt rekreacyjny. Zlokalizowany w odległości ok. 450m od kładki turystyczno – rekreacyjnej rozpiętej pomiędzy Śliwnem, a Waniewem. Każdy, kto szuka ciekawego miejsca na spotkanie w gronie znajomych czy z rodziną, znajdzie tu coś dla siebie. Na działce przygotowano 5 obszernych altan z zadaszeniem, stolikami (7 sztuk) i ławkami (13 sztuk). Ponadto znajduje się tu miejsce na ognisko (50m2), grill, boisko do siatkówki (200m2), plac zabaw dla dzieci (180m2), tablice edukacyjne (3 sztuki), sanitariaty, kosze na śmieci (6 sztuk), stojaki na rowery i duży parking także z miejscem na autokary.

Śliwno

Inwestycja znacząco wzbogaciła jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Choroszcz, jaką jest kładka Śliwno – Waniewo. Obecnie pokonując przeprawę turysta zarówno w Śliwnie, jak i w Waniewie znajdzie ostoję do odpoczynku, rekreacji i zabawy. Prace wykonane w Śliwnie to tylko część dużego projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”, wcielonego w życie wspólnie z gminami: Krypno, Narew, Narewka, Turośń Kościelna i Suraż, koordynowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (SGGN) z siedzibą w Turośni Kościelnej. Łączna wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko sięgnęła 2 554 595,24 zł, w tym na terenie naszej gminy 365 187,00 zł. Całkowity wkład gmin w realizację przedsięwzięcia wyniósł 127 729,77 zł, w tym gminy Choroszcz – 22 146,57 zł.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy systematycznie, już od roku 2009 prowadzi projekt „Jutro może być inaczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Choroszcz, poprzez organizację licznych warsztatów i szkoleń dla osób bezrobotnych. Skierowany jest przede wszystkim do długotrwale bezrobotnych, chcących zdobyć nowe kwalifikacje.

Dotychczas, już w kilku odsłonach, zorganizowano wielogodzinne kursy i szkolenia m.in.: kurs sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej i elementami wizażu, kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem, kurs prawa jazdy kat. B, kurs operator koparko-ładowarki. Łączne koszty operacji sięgnęły 460 961,65 zł (2009 – 98 863,60 zł, 2010 – 68 768,92 zł, 2011 – 70 886,91 zł, 2012 – 74 329,00 zł, 2013 – 85 809,72 zł, 2014 – 62 303,50 zł), przy czym dofinansowanie wyniosło 407 680,20 zł (2009 – 87 538,60 zł, 2010 – 59 768,92 zł, 2011 – 61 286,91 zł, 2012 – 66 524,45 zł, 2013 – 76 799,69 zł, 2014 – 55 761,63 zł), a wkład samorządu 53 281,45 zł (2009 – 11 325,00 zł, 2010 – 9 000,00 zł, 2011 – 9 600,00 zł, 2012 – 7 804,55 zł, 2013 – 9 010,03 zł, 2014 – 6 541,87 zł).

 ***

Podsumowując cykl artykułów „Dekada w Unii Europejskiej”, należy przypomnieć, że pieniądze uzyskane z rożnych programów unijnych pozwoliły wzbogacić nasz region w nowe drogi, a stare i zniszczone wyremontować. Zmodernizowano wiele obiektów użyteczności publicznej i stworzono liczne miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą się bezpiecznie bawić i uprawiać sport. Gminne imprezy zyskały na atrakcyjności, a szkoły przeprowadziły liczne zajęcia dodatkowe, pozwalając dzieciom i młodzieży poszerzać swoje horyzonty i budować nowe zainteresowania. Nasza gmina łącznie pozyskała dotychczas ponad 28 454 468 zł oraz 26 125,04 euro, realizując działania inwestycyjne, kulturalne i oświatowe za kwotę całkowitą 48 264 874,99 zł. Pierwsze środki z przedakcesyjnego programu SAPARD, dzięki którym wybudowano m.in. kanalizację sanitarną w ulicach: Białostockiej, Kościuszki, Pieściuka i Zastawie I w Choroszczy oraz Niewodnickiej i Wodociągowej w Klepaczach, jednoznacznie wskazały, że fundusze unijne mogą pomóc w realizacji wielu różnorakich przedsięwzięć i wesprzeć rozwój gminy. Choroszcz z programu SAPARD korzystała w latach 2002 – 2003, przy wykonywaniu czterech dużych inwestycji na kwotę 2 869 549 zł. Dofinansowanie w sumie sięgnęło 1 177 732 zł. Również po cztery projekty wykonano przy udziale środków ZPORR oraz EFS. Z ZPORR pozyskano w latach 2004-2007 9 465 063 zł, a z EFS w latach 2004-2014 468 013 zł. Łączne koszty operacji sięgnęły analogicznie 19 172 346 zł i 523 168 zł. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przyczynił się do powstania Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie, gdzie dotacja sięgnęła 94 160 zł, zaś koszt całkowity 119 141 zł. Dzięki środkom zdobytym z POIiŚ zrealizowano pięć projektów na łączną wartość 1 902 312 zł. Dotacja wyniosła 1 544 047,43 zł. Po trzy projekty przeprowadzono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z RPOWP pozyskano łącznie 5 935 838 zł, a z POKL 1 944 295,02 zł. Inwestycje z RPOWP kosztowały w sumie 8 053 302 zł, natomiast z POKL 2 059 634,62 zł. Najwięcej, bo aż dwadzieścia jeden projektów za łączną kwotę 13 015 770,72 zł, wykonano przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W latach 2009-2014 z PROW pozyskano 7 343 588,61 zł.

Fundusze unijne w ostatnim dziesięcioleciu odegrały znaczącą rolę w poprawie stanu warunków bytowych oraz rozwoju społecznym, gospodarczym i ekonomicznym zarówno gminy Choroszcz, jak i całej Polski. Pozwoliły na wykonanie wielu inwestycji i podjęcie działań, których bez dodatkowego finansowania nie byłby w stanie jednorazowo udźwignąć budżet żadnej gminy. Można zatem śmiało stwierdzić, że znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju Naszej Małej Ojczyzny było nieocenione.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony cykl artykułów przybliżył Państwu zmiany, jakie zaszły w naszej gminie, a także skłonił do refleksji nad dawnym wyglądem ulic, szkół, budynków oraz rozwinął ciekawość do dalszego zgłębiania tematu.

Izabela Oniszczuk

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Dekada w Unii Europejskiej – cz. V"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń