26 wrz, 2014

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

Zamieszczony przez: admin w: KOMUNIKATY

przetargBURMISTRZ  CHOROSZCZY

OGŁASZA PIĄTY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

(pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2013r.

drugi przetarg odbył się w dniu 17 września 2013r

trzeci przetarg odbył się w dniu 03 grudnia 2013r.

czwarty przetarg odbył się w dniu 20 maja 2014r.)

 

położonej przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz

o nr geod. 505/8,

 

położonej w obrębie Izbiszcze, gm. Choroszcz

o nr geod. 60/1

 

położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz

o nr geod. 354/11, 356/38, 356/59, 356/60, 356/61, 588/5

 

położonych w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz

o nr geod. 437/5, 452/3

 

położonych w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz

składającej się z działek o nr geod. 449 i 450

składającej się z działek o nr geod. 443 i 444/3

 

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz:

– działka o nr geod. 505/8 o pow. 0,1190ha, cena wywoławcza 109 670,00zł, (netto) Nieruchomość mająca kształt zwarty, zbliżony do trapezu, zachwaszczona. Działka przyległa do drogi Klepacze –Niewodnica Kościelna o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Grunt niezagospodarowany, niewyrównany, wyrobisko po byłej kopalni piasku, zasypane ziemią. W przypadku posadowienia obiektu budowlanego wymagane jest wykonanie badań geologicznych.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. do zabudowy budynkami wolnostojącymi albo w zabudowie bliźniaczej szeregowej lub grupowej, parterowe lub jednopiętrowe.

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Izbiszcze, gm. Choroszcz:

– działka o nr geod. 60/1  o pow.0,1000ha, cena wywoławcza 28 681,00zł (netto). Nieruchomość o kształcie zwartym zbliżonym do trapezu, położona pośród skupisk zabudowy siedliskowej. Grunt niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszar przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi”(kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313)

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

– działka o nr geod. 354/11 o pow. 0,1957ha, cena wywoławcza 108 290,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany, bezpośrednio przyległy do ulicy Piaskowej (droga powiatowa). Wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia. Na nieruchomości znajduje się słup elektryczny (trójnóg) średniego napięcia oraz dwa podziemne kable telefoniczne.

– działka o nr geod. 356/38 o pow. 0,1603ha, cena wywoławcza 71 004,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia oraz przecięta w poprzek z południowego wschodu na północny zachód napowietrzną linią elektryczną niskiego napięcia. Położona jest w obniżonym terenie częściowo zakrzaczona, na której znajdują się dwa słupy średniego i niskiego napięcia.

– działka o nr geod. 356/59  o pow.0,1055ha, cena wywoławcza 48 002,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Położona w obniżonym terenie.

– działka o nr geod. 356/60  o pow.0,1061ha, cena wywoławcza 48 276,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Położona w obniżonym terenie.

– działka o nr geod. 356/61  o pow.0,1230ha, cena wywoławcza 54 482,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Z południowego wschodu na północny zachód przecięta jest linią niskiego napięcia. Położona w obniżonym terenie.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W/w nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi”(kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313)

 

– działka o nr geod. 588/5 o pow. 0,1002ha, cena wywoławcza 64 139,00zł (netto). Nieruchomość o kształcie lekko wydłużonym  zbliżonym do prostokąta, rolniczym sposobie użytkowania. W południowo – wschodniej części działka jest przecięta w poprzek napowietrzną linią elektryczną średniego napięcia.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w ok. 70% powierzchni pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym, obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; a  na pozostałych ok. 30% powierzchni pod tereny zieleni parkowej urządzonej istniejące i projektowane, ustala się zakaz zmiany ich przeznaczenia na inne cele.

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz:

– działka o nr geod. 437/5 o pow. 0,1690ha, cena wywoławcza 45 997,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie zadrzewiona.

– działka o nr geod. 452/3 o pow. 0,47ha, cena wywoławcza 112 869,00zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie zwartym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie porośnięta olszyną.

Nieruchomości o nr geod. 437/5, 452/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

Nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

 

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz:

– nieruchomość składająca się z działek o nr geod. 449 i 450 o pow. łącznej 0,32ha, cena wywoławcza 81 332,00zł (netto).

Nieruchomość użytkowana rolniczo jako użytek zielony, położona pośród skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki i na północnym zachodzie przylegają do biegnącej środkiem siedlisk drogi o nawierzchni brukowej, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna, działki mają kształt wydłużony, zbliżony do trapezu.

Działki o nr geod. 449 i 450 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są w około 90% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; w około 8% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę pozostające w użytkowaniu dotychczasowym. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane; w około 2% pod rezerwę terenu na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej jedno jezdniowej do parametrów g „L’ 12/5,5.

 

– nieruchomość składająca się z działek o nr geod 443 i 444/3 o pow. łącznej 0,58ha, cena wywoławcza 115 320,00zł (netto).

Działka 443 jest niezagospodarowana położona pośród skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki i na północnym zachodzie przylega do biegnącej środkiem siedlisk drogi o nawierzchni brukowej, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna, działka ma kształt wydłużony, zbliżony do trapezu. Działka 444/3 jest gruntem o kształcie foremnym zbliżonym do trapezu, o  dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym (użytek zielony) częściowo porośniętym olszyną, położonym na tyłach skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki i nie ma bezpośredniego dostępu do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

Działka o nr geod. o nr 443 przeznaczona jest w około 90% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; w około 9% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę pozostające w użytkowaniu dotychczasowym. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane; w około 1% pod rezerwę terenu na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej jedno jezdniowej do parametrów g „L’ 12/5,5.

Działka o nr 444/3 przeznaczona jest w około 70% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; w około 30% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę pozostające w użytkowaniu dotychczasowym. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane.

W/w nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28 października 2014 roku  o godz.  1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 23 października 2014r. na konto Urzędu Miejskiego nr 81114017750000253687001002.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz. 2108 ).

Zapraszamy do dyskusji na profilu "Gazety..." na Facebooku o artykule pt. "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych"

Orlik w Choroszczy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

BiKeR w Choroszczy

Poradnik Pasażera BKM

Rozkład linii Choroszcz – Pańki – Kruszewo

Komunikacja Miejska

POLONA.PL – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Ścieżka edukacyjna “Śladami powstania styczniowego – Choroszcz i okolice” – pobierz i zwiedzaj

Gazeta w Choroszczy na Facebooku

E-mail do redakcji

gazeta@choroszcz.pl

Kategorie


Biuro firmy KOBA w Choroszczy już otwarte!

Godziny otwarcia: Pn, Śr, Pt: 9:00-16:00

Wt, Czw: 11:00-18:00

Budżet Obywatelski 2016

Reklama

Wydarzy się wkrótce … i trochę później:

09.06.2015, 17:00 - Nordic Walking - Spacer po Zdrowie

10.06.2015, 19:00 - spektakl pt. „Mury zamiast mostów”

12.06.2015, 18:00 - X Jubileuszowy Koncert Uczniów Michała Szymczuka oraz klasy gitary klasycznej Piotra Koguta w Muzeum Wnętrz Pałacowych

13.06.2015 - odpust św. Antoniego

19-21.06.2015 - XXXIV Dni Choroszczy

20.06.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

04.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

18.07.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

08.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

09.08.2015 - XXVI Jarmark Dominikański

15.08.2015 - Dzień Wojska Polskiego

22.08.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

22.09.2015 - VI Jam Session w Stajni

05.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

06.09.2015 - XVI Dzień Ogórka w Kruszewie

19.09.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

17.10.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

23.10.2015 - Europejski Dzień Seniora

07.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

11.11.2015 - Święto Niepodległości

21.11.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

03.12.2015 - odbiór śmieci wielkogabarytowych z posesji w zabudowie jednorodzinnej w gminie Choroszcz

05.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

19.12.2015, godz. 8:00 - 12:00 - dyżur PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Choroszczy przy ul. Adama Mickiewicza 28D

Poznaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy – naszego wydawcę

Archiwum

Widzisz potrzebujących – zadzwoń